Kolēģijas 2018. gada 3.decembra lēmums (pieteikums Nr. 164/2018)

18.12.2018.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2018. gada 3. decembrī

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Aldis Laviņš un Artūrs Kučs,
kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 164/2018),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt starp Vāciju un Padomju Sociālistisko Republiku Savienību (turpmāk arī – PSRS) 1941. gada 10. janvārī noslēgto vienošanos „Par Vācijas pilsoņu un vācu tautības personu pārceļošanu no Latvijas PSR un Igaunijas PSR uz Vāciju” (turpmāk – apstrīdētā vienošanās) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta trešajam teikumam un 105. pantam.

2. Apstrīdētā vienošanās regulē jautājumus, kas saistīti ar Vācijas pilsoņu un vācu tautības personu pārceļošanu no Latvijas un Igaunijas teritorijām PSRS okupācijas laikā uz Vāciju.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;

2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;

3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;

4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;

5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 1. panta pirmo daļu Satversmes tiesa tai noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei, kā arī citas ar šo likumu tās kompetencē nodotās lietas. Satversmes tiesas kompetence izsmeļoši noteikta Satversmes 85. pantā un Satversmes tiesas likuma 16. pantā (sk. Satversmes tiesas 2009. gada 20. janvāra lēmuma par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-25-03 8.1. punktu).
Satversmes tiesas likuma 16. panta 2. punkts noteic, ka Satversmes tiesa izskata lietas par Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu (arī līdz attiecīgo līgumu apstiprināšanai Saeimā) atbilstību Satversmei. Tādējādi Satversmes tiesa tai noteiktās kompetences ietvaros izskata lietas tikai par Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu atbilstību Satversmei.
Apstrīdētā vienošanās ir noslēgta starp Vāciju un PSRS. Latvija nav PSRS tiesību un saistību mantiniece. Satversmes tiesas likuma 16. pants neparedz Satversmes tiesas kompetenci izvērtēt citu valstu noslēgta starptautiska līguma atbilstību Satversmei. Tādēļ Pieteikuma iesniedzējas prasījums nav piekritīgs Satversmes tiesai.
Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 16. panta prasībām.

Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 164/2018).

Lēmums nav pārsūdzams.

Kolēģijas priekšsēdētāja                                                                                                                                                                                                                                                                                     I. Ziemele


Lēmums PDF formātā:Lemums_par_pieteikumu_Nr._2018_164