Kolēģijas 2017. gada 14. februāra lēmums (pieteikums Nr. 14/2017)

14.02.2017.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā 2016. gada 14. februārī

Satversmes tiesas 3. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Sanita Osipova, tiesneses Daiga Rezevska un Ineta Ziemele, kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 14/2017),

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt 2016. gada 16. jūnija Saeimas lēmumu, ar kuru noraidīts grozījumu projekts „Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” (likumprojekts Nr. 599/Lp12) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 89., 90. un 91. pantam.

2. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums un faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu, Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. pantam Satversmes tiesa izskata lietas par:

1) likumu atbilstību Satversmei;
2) Latvijas parakstīto vai noslēgto starptautisko līgumu (arī līdz attiecīgo līgumu apstiprināšanai Saeimā) atbilstību Satversmei;
3) citu normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem);
4) citu Saeimas, Ministru kabineta, Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja un Ministru prezidenta aktu, izņemot administratīvos aktus, atbilstību likumam;
5) tāda rīkojuma atbilstību likumam, ar kuru Ministru kabineta pilnvarotais ministrs ir apturējis pašvaldības domes pieņemto lēmumu;
6) Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi.

Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu vērtēt Saeimas lēmumu, ar kuru noraidīts likumprojekts Nr. 599/Lp12 par veselības aprūpes izdevumu segšanu robežsargiem, kas bija iesniegts Saeimā 2016. gada 9. jūnijā. Šis lēmums nav normatīvs akts Satversmes tiesas likuma 16. panta izpratnē. Tiesības iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu par citu Saeimas aktu, izņemot administratīvos aktus, atbilstību likumam, ir tikai Valsts prezidentam, Saeimai, ne mazāk kā divdesmit Saeimas deputātiem, Ministru kabinetam un Tieslietu padomei likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Tādējādi pieteikumā ietvertais prasījums nav Satversmes tiesas kompetencē. Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 16. panta prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 3. kolēģija

nolēma:

 atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 14/2017).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 3. kolēģijas priekšsēdētāja                    S. Osipova


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2017_14