Kolēģijas 2017. gada 13. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 87/2017)

13.06.2017.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

 Rīgā 2017. gada 13. jūnijā

Satversmes tiesas 1. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, tiesneši Artūrs Kučs un Daiga Rezevska,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 87/2017),

konstatēja:

1. No pieteikuma izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Civilprocesa likuma 483. un 484. pantu, ciktāl tie neparedz tiesības apstrīdēt spēkā stājušos zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu (turpmāk – apstrīdētās normas), par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošu no to pieņemšanas brīža.

2. Civilprocesa likuma 483. pants noteic, ka protestu par spēkā stājušos tiesas nolēmumu Augstākajai tiesai var iesniegt ģenerālprokurors vai Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta virsprokurors, ja kopš nolēmuma spēkā stāšanās nav pagājuši vairāk kā 10 gadi.

Savukārt Civilprocesa likuma 484. pants paredz: „Pamats protesta iesniegšanai par spēkā stājušos tiesas nolēmumu ir būtiski materiālo vai procesuālo tiesību normu pārkāpumi, kas konstatēti lietās, kuras ir izskatītas tikai pirmās instances tiesā, ja tiesas nolēmums nav pārsūdzēts likumā noteiktajā kārtībā no lietas dalībniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ vai ar tiesas nolēmumu aizskartas valsts vai pašvaldību iestāžu tiesības vai to personu tiesības, kuras nav bijušas lietas dalībnieki.”

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata lieta ir ierosināma, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.3 panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punkts noteic, ka, izskatot pieteikumu, Satversmes tiesas kolēģija ir tiesīga atteikties ierosināt lietu, ja pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Pieteikuma iesniedzēja iepriekš jau ir vērsusies Satversmes tiesā ar pieteikumu, kurā lūgusi izvērtēt apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam (pieteikums Nr. 64/2017). Satversmes tiesas 4. kolēģija (datums) ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu pēc pieteikuma Nr. 64/2017, norādot uz tā neatbilstību Satversmes tiesas likuma prasībām.

Izskatāmais pieteikums satur papildu paskaidrojumus pie Pieteikuma iesniedzējas iepriekš iesniegtā pieteikuma (pieteikums Nr. 64/2017). Pieteikumā lūgts izskatīt iepriekš iesniegto pieteikumu (pieteikums Nr. 64/2017) kopsakarā ar tā papildinājumiem (sk. pieteikuma 4. lpp.).

Tomēr nedz Satversmes tiesas likums, nedz arī Satversmes tiesas reglaments neparedz jau izskatītu pieteikumu izskatīšanu no jauna neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav iesniegti papildinājumi. Iepriekš iesniegtais pieteikums Nr. 64/2017 ir izskatīts un Satversmes tiesas kolēģija ir pieņēmusi lēmumu par atteikšanos ierosināt lietu. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta astoto daļu minētais lēmums nav pārsūdzams. Pieteikuma iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt jaunu pieteikumu par apstrīdēto normu iespējamo neatbilstību Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

Līdz ar to izskatāmajā pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums un faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības nav mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 5. punktu, Satversmes tiesas 1. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] pieteikuma (pieteikums Nr. 87/2017).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 1. kolēģijas priekšsēdētāja                                         I.Ziemele


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2017_87