Kolēģijas 2014. gada 26. jūnija lēmums (pieteikums Nr. 93/2014)

26.06.2014.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā   2014. gada 26. jūnijā

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Uldis Ķinis, tiesneši Kristīne Krūma un Sanita Osipova,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 93/2014),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu atzīt Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) 2014. gada 30. maija lēmumu Nr. 50 „Par Eiropas Parlamentā ievēlētajiem deputātiem” (turpmāk – apstrīdētais lēmums) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 101. pantam.

2. Ar apstrīdēto lēmumu CVK ir noteikusi deputātus, kas ievēlēti Eiropas Parlamentā no Latvijas Republikas.

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai kolēģija, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 16. pantam Satversmes tiesa izskata lietas par tiesību normu (aktu) atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem). Apstrīdētais lēmums ir administratīvais akts, nevis normatīvs tiesību akts. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 50. panta trešo daļu apstrīdētais lēmums ir pārsūdzams Administratīvajā apgabaltiesā.

Tādējādi apstrīdētā lēmuma tiesiskuma izvērtēšana nav piekritīga Satversmes tiesai.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 1. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] iesniegtā pieteikuma (pieteikums Nr. 93/2014).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 2.kolēģijas priekšsēdētājs         U. Ķinis


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2014_93