Kolēģijas 2014. gada 22. jūlija lēmums (pieteikums Nr. 133/2014)

22.07.2014.

LĒMUMS
PAR ATTEIKŠANOS IEROSINĀT LIETU

Rīgā   2014. gada 22. jūlijā

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētājs Uldis Ķinis, tiesneši Gunārs Kusiņš un Sanita Osipova,

kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto [..] (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 133/2014),

konstatēja:

1. Pieteikuma iesniedzēja lūdz Satversmes tiesu atzīt Ministru kabineta 2008. gada 22. janvāra noteikumus Nr. 32 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 32) par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) ievadam, 95. un 100. pantam, kā arī Civillikuma 84. un 1415. pantam.

2. Noteikumi Nr. 32 nosaka kārtību, kādā ierobežojama prostitūcija (seksuālo pakalpojumu sniegšana par maksu).

3. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma 20. panta piektajai daļai, lemjot par to, vai uz saņemtā pieteikuma pamata ir ierosināma lieta, kolēģija izvērtē, vai:

1) lieta ir piekritīga Satversmes tiesai;
2) iesniedzējs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu;
3) pieteikums atbilst Satversmes tiesas likuma 18. – 19.panta prasībām;
4) pieteikums nav iesniegts par jau izspriestu prasījumu;
5) pieteikumā ietvertais juridiskais pamatojums vai faktisko apstākļu izklāsts pēc būtības ir mainījies salīdzinājumā ar iepriekš iesniegto pieteikumu, par kuru lēmusi kolēģija.

Turklāt saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 20. panta sesto daļu Satversmes tiesa var atteikties ierosināt lietu, ja konstitucionālajā sūdzībā sniegtais juridiskais pamatojums ir acīmredzami nepietiekams prasījuma apmierināšanai.

4. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 3. punktu Satversmes tiesa izskata lietas par normatīvo aktu vai to daļu atbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normām (aktiem). Līdz ar to pieteikumā ietvertais prasījums ir piekritīgs Satversmes tiesai.

5. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 17. panta pirmās daļas 11. punktu persona Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā var iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā. Līdz ar to Pieteikuma iesniedzēja ir tiesīga iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā, ievērojot konstitucionālajai sūdzībai Satversmes tiesas likumā noteiktās prasības.

6. Satversmes tiesas likums noteic, ka personas pieteikums Satversmes tiesai ir atzīstams par konstitucionālo sūdzību un lieta ierosināma tad, ja tas atbilst prasībām, kas noteiktas šā likuma 18. un 19.2pantā.

Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirmā daļa prasa, lai pastāvētu pamatota iespējamība, ka apstrīdētā norma aizskar Pieteikuma iesniedzēju.

Noteikumi Nr. 32 nosaka kārtību, kādā ierobežojama prostitūcija, proti, gadījumus, kuros atļauts un aizliegts piedāvāt vai sniegt seksuālos pakalpojumus par maksu.

Pieteikumā lūgts vērtēt Noteikumu Nr. 32 atbilstību augstāka juridiskā spēka normām, tomēr no pieteikuma izriet, ka attiecība uz Pieteikuma iesniedzēju šis akts nav piemērots. Pieteikumā nav pamatots tas, kādā veidā Noteikumu Nr. 32 ierobežo Pieteikuma iesniedzējas Satversmē noteiktās pamattiesības, kā arī tas, ka Pieteikuma iesniedzējas tiesību aizskārums izriet no Noteikumu Nr. 32 normām nevis viņas laulāta faktiskās rīcības.

No pieteikuma nav gūstams apstiprinājums tam, ka Noteikumi Nr. 32 būtu radījuši Pieteikuma iesniedzējai pamattiesību aizskārumu. Līdz ar to pieteikums neatbilst Satversmes tiesas likuma 19.2 panta pirmās daļas prasībām.

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20. panta piektās daļas 3. punktu, Satversmes tiesas 2. kolēģija

nolēma:

atteikties ierosināt lietu pēc [..] iesniegtā pieteikuma (pieteikums Nr. 133/2014).

Lēmums nav pārsūdzams.

Satversmes tiesas 2. kolēģijas priekšsēdētājs              U. Ķinis


Lēmums PDF formātā: Lemums_par_pieteikumu_Nr._2014_133