Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
26.03.2020.

Normas, kas regulē termiņu kasācijas sūdzības iesniegšanai kriminālprocesā, atbilst Satversmei

2020. gada 26. martā Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019-15-01 “Par Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešā teikuma un 570. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētās normas  Kriminālprocesa likuma 564. panta septītās daļas trešais teikums: “Tiesa var pieņemt lēmumu par pārsūdzības termiņa pagarināšanu par 10 dienām kriminālprocesa īpašas sarežģītības un apjoma dēļ.” Kriminālprocesa likuma […]

24.03.2020.

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija prasa valsts konstitucionālo orgānu dialogu un sadarbību

Pirmdien, 23. martā Satversmes tiesas priekšsēdētajā Ineta Ziemele piedalījās Valsts prezidenta Egila Levita sasauktajā valsts konstitucionālo orgānu vadītāju kopsēdē, lai pārrunātu to darbības pamatprincipus valstī noteiktās ārkārtējās situācijas apstākļos. Šajā kopsēdē piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš un Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs. Šī bija pirmā šāda veida kopsēde Latvijas vēsturē. […]

23.03.2020.

Normas, kas noteica izlietotās dabasgāzes un kompensācijas, ko enerģijas lietotājs maksā pārkāpuma gadījumā, aprēķina kārtību neatbilst Satversmes 64. un 105. pantam

2020. gada 20. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019‑10‑0103 “Par Enerģētikas likuma 42.3panta pirmās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2016. gada 7. martam) atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumu Nr. 1048 “Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi” 56., 58. un 87. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 42.3 panta pirmajai daļai […]

23.03.2020.

Ierosināta lieta par personām ar invaliditāti piešķiramā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un invaliditātes pensijas apjoma atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 23. martā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts pensijām” 16. panta pirmās daļas 2. punkta un otrās daļas, kā arī Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1605 “Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.2. un 2.3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 91. panta […]

20.03.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas liedz personai, kura iepriekš sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, tikt virzītai kandidēt uz atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2020. gada 19. martā ierosināja lietu “Par Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas 2. punkts: “Par valdes vai padomes locekļa kandidātu nedrīkst izvirzīt personu: [..] 2) kura ir bijusi sodīta […]

18.03.2020.

Ierosināta lieta par normu, kas paredz atlaist Rīgas domi tādēļ, ka tā pieļaujot nelikumīgu rīcību un nepildot pašvaldības autonomo funkciju – organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 2020. gada 17. martā ierosināja lietu “Par Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam”. Apstrīdētā norma Rīgas domes atlaišanas likuma 1. panta 2. punkts: “Ar šo likumu Saeima atlaiž Rīgas domi, ņemot vērā, ka Rīgas dome: [..] 2) pieļauj nelikumīgu rīcību un nepilda Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par pašvaldībām” un citos […]

17.03.2020.

Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par Amatas novada teritorijas plānojumu daļā

Satversmes tiesa 2020. gada 17. martā ir pieņēmusi lēmumu lietā Nr. 2019‑14‑03  “Par Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļā par Zaubes pagasta Annas ciema robežām un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4296 009 0047 teritorijas izmantošanas veidu atbilstību Latvijas Republikas […]

13.03.2020.

Covid-19: Satversmes tiesa veic pasākumus nolūkā nodrošināt lietu izskatīšanas turpinātību un veicināt cīņu pret epidēmijas izplatīšanos (papildinātā versija)

Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kā arī 13.martā un 14.martā veiktos grozījums Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ko 16.martā ārkārtas sēdē ir apstiprinājusi Saeima, Satversmes tiesa līdz šī gada 14. aprīlim veiks piesardzības pasākumus, lai mazinātu epidēmijas izplatīšanos. Tas nozīmē, ka Satversmes tiesa […]

13.03.2020.

Civilprocesa likuma 464.1 panta trešajā daļā noteiktais finansiāla rakstura kritērijs atbilst Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 92. panta pirmajam teikumam

2020. gada 12. martā Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019-11-01 „Par Civilprocesa likuma 464.1panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma 2016. gada 9. jūnijā Saeima pieņēma Civilprocesa likuma grozījumus, ar kuriem likuma 464.1pants tika papildināts ar trešo daļu. Grozījumi stājās spēkā 2016. gada 13. jūlijā. Civilprocesa likuma 464.1 panta trešā daļa […]