Jaunumi

2020
Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
04.08.2020.

Ierosināta lieta par 2020. gada valsts budžetā noteiktā finansējuma apjoma ārstniecības personu darba samaksas pieaugumam atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 4. kolēģija 2020. gada 3. augustā ierosināja lietu “Par likuma “Par valsts budžetu 2020. gadam” programmu un apakšprogrammu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai, ciktāl tās neparedz Veselības aprūpes finansēšanas likuma pārejas noteikumu 11. punktā noteikto valsts finansējumu veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai 2020. gadā, atbilstību Satversmes 1. un 66. pantam”. Apstrīdētās […]

04.08.2020.

Ierosināta lieta par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei

Satversmes tiesas 2020. gada 3. augustā ierosināja lietu “Par Eiropas Padomes 2011. gada 11. maija Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu 3. panta “c” punkta, 4. panta 3. punkta un 12. panta 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes ievadam, 1., 99. un 110. pantam, 4. panta 4. punkta atbilstību Latvijas […]

03.08.2020.

Ierosināta lieta par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 3. augustā ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2. un 28.19. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 101. pantam un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai un 5. pantam”. Apstrīdētās normas Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās […]

20.07.2020.

Atklāts Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieces Sanitas Osipovas rakstu krājums “Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu.”

Piektdien, 17.jūlijā, Satversmes tiesā klāt esot grāmatas autorei Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniecei Prof., Dr.iur. Sanitai Osipovai, Valsts prezidentam Egilam Levitam, Satversmes tiesas priekšsēdētājai un priekšvārda autorei Prof., Ph.D. Inetai Ziemelei, priekšvārda autoram Prof., Dr.hist. Guntim Zemītim, grāmatas izdevēja “Tiesu Namu Aģentūras” pārstāvjiem un šauram interesentu lokam tika atklāts rakstu krājums, kas veltīts Latvijas valstiskuma izveides […]

17.07.2020.

Norma, kas paredz vidējo ienākumu līmeni, kādu nepārsniedzot persona vai ģimene atzīstama par trūcīgu, neatbilst Satversmes 1. un 109. pantam

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2019-25-03 “Par Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 2. punkta vārdu “ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 128,06 euro” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam”. Apstrīdētā norma Ministru kabineta 2010. gada 30. marta […]

17.07.2020.

Civilprocesa likuma norma, kas neparedz iemaksātās valsts nodevas par apelācijas sūdzības iesniegšanu atmaksāšanu formālas prasības neievērošanas gadījumā, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā pieņēma spriedumu lietā Nr. 2020-05-01 “Par Civilprocesa likuma 37. panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz par apelācijas sūdzību iemaksātās valsts nodevas atmaksāšanu gadījumā, kad tiek atteikts pieņemt apelācijas sūdzību, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 37. panta pirmā daļa, kas paredz gadījumus, kuros samaksātā valsts nodeva atmaksājama pilnīgi vai […]

16.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01

Preses konferencē par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01 informēs Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. Preses konferenci vadīs Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Ketija Strazda. Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā:

16.07.2020.

Norma, kas neparedz lietas dalībnieku tiesības pieteikt noraidījumu tiesnešiem kasācijas tiesvedības ierosināšanas stadijā civilprocesā, atbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā pasludināja spriedumu lietā Nr. 2019‑23‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Apstrīdētā norma Civilprocesa likuma 464. panta pirmā daļa: “Lai izlemtu jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kasācijas sūdzības, pretsūdzības un protestus pēc šā likuma 460. panta pirmajā daļā un 463. panta trešajā daļā noteikto paskaidrojumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās […]

16.07.2020.

Ierosināta lieta par administratīvi teritoriālajām izmaiņām Limbažu novadā

Satversmes tiesas 2. kolēģija 2020. gada 16. jūlijā ierosināja lietu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 101. panta pirmajai daļai un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta sestajai daļai un 5. pantam”. Apstrīdētā norma Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu […]

16.07.2020.

VIDEO IERAKSTS: Sprieduma pasludināšana lietā Nr. 2019-23-01 par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā

Šodien, 16. jūlijā, plkst. 14.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos pasludinās spriedumu lietā Nr. 2019-23-01“Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanu tiešraidē varēs vērot Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube  kontā: