Ierosināta lieta par noziedzīgā nodarījumā cietušajām personām izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru

17.04.2024.

Satversmes tiesā pēc Administratīvās rajona tiesas pieteikuma ierosināta lieta par likuma „Par valsts kompensāciju cietušajiem” 7. panta pirmās daļas un 7.1 panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta trešajam teikumam.

Apstrīdētā norma noteic, ka vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas maksimālais apmērs ir Latvijas Republikā noteiktās piecas minimālās mēneša darba algas. Izmaksājamās valsts kompensācijas apmēru aprēķina, ņemot vērā minimālās mēneša darba algas apmēru, kāds noteikts brīdī, kad persona atzīta par cietušo. Ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve un kriminālprocesā par cietušajiem atzītas vairākas personas, šīm personām izmaksā valsts kompensāciju, sadalot to proporcionāli cietušo skaitam.

Pieteikuma iesniedzējas izskatīšanā pirmajā instancē ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc vairāku fizisko personu pieteikuma par labvēlīgāku administratīvo aktu izdošanu. Ar Juridiskās palīdzības administrācijas lēmumiem katrai no personām tika izmaksāta valsts kompensācija 620 eiro apmērā. Nepiekrītot kompensācijas apmēram, šīs personas sākotnējos lēmumus apstrīdēja, lūdzot labvēlīgāku administratīvo aktu izdošanu. Ar Tieslietu ministrijas lēmumiem nolemts atteikt izdot labvēlīgākus administratīvos aktus.

Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka apstrīdētajās normās noteiktais maksimālais valsts kompensācijas apmērs, kas gadījumā, ja noziedzīga nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve, ir proporcionāli sadalāms uz visiem cietušajiem, nenodrošina taisnīgu un samērīgu kompensāciju noziegumos cietušajiem. Proti, likumdevējs nav piešķīris ne iestādei, ne arī tiesai tiesības vērtēt, vai personām izmaksājamais valsts kompensācijas apmērs ir uzskatāms par atbilstīgu atlīdzinājumu, kas konkrētajā faktiskajā un tiesiskajā situācijā būtu samērīgs ar personas tiesību aizskārumu.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto aktu, – Saeimu – līdz 2024. gada 17. jūnijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024. gada. 16. septembris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.

Lēmums par lietas ierosināšanu

Saistītā lieta 2024-07-01