Valsts apmaksātās korespondences ierobežojums ieslodzījumu vietās neatbilst Satversmei

09.05.2008.

Šodien, 9. maijā, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-24-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50. panta otrās daļas otrā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Satversmes 92. pants citastarp noteic, ka ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā un ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

Apstrīdētā norma noteic: “notiesāto sarakste ar ANO institūcijām, Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, Tiesībsarga biroju, prokuratūru, tiesu, kā arī notiesātā ārvalsts pilsoņa sarakste ar savas valsts vai tās valsts diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, kura pilnvarota pārstāvēt viņa intereses, tiek segta no brīvības atņemšanas iestādes līdzekļiem.”

Lieta Satversmes tiesā ierosināta pēc ierosināta pēc Borisa Klopcova konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzējs norādīja, ka personai pirms vēršanās administratīvajā tiesā ir jāievēro lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība. Taču apstrīdētā norma viņam kā trūcīgai personai nenodrošina iespēju sarakstīties ar normā neminētajām valsts iestādēm, tā ierobežojot viņa tiesības aizstāvēt savas tiesības administratīvajā procesā iestādē.

Satversmes tiesa norādīja, ka valstij ir jānodrošina pieeja tiesai. Ja personai likumā ir garantētas iespējas vērsties tiesā, bet faktiski nav iespējams izpildīt priekšnoteikumus pieteikuma iesniegšanai, tad nevar uzskatīt, ka valsts ir nodrošinājusi tiesību uz pieeju tiesai praktisku īstenošanu. Turklāt ieslodzītajam var būt nepieciešams saņemt juridisko palīdzību, lai īstenotu savas tiesības uz taisnīgu tiesu. Tātad notiesāto tiesības uz pieeju tiesai un tiesības uz advokātu ir atkarīgas no tā, vai viņiem ir iespējams segt izdevumus par apstrīdēšanas iesniegumu un juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 92. pantam, ciktāl tā neparedz apmaksāt no valsts līdzekļiem apstrīdēšanas iesniegumu un juridiskās palīdzības pieprasījumu nosūtīšanu tiem notiesātajiem, kuriem nav līdzekļu. Apstrīdētā norma zaudēs spēku šā gada 1. novembrī.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2007-24-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2007-24-01