Teritorijas plānojums Rīgā, Kanāla ielā neatbilst Satversmei

19.11.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2009-09-03 “Par Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr. 34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskās daļas, kas noteic zemesgabala Kanāla ielā b/n (kadastra numurs 0100 128 2003) atrašanos apstādījumu un dabas teritorijā, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un Teritorijas plānošanas likuma 3. panta 6. punktam.

Satversmes 105.pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu, bet Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 6.punkts noteic, ka teritorijas plānojuma izstrādē ievēro nepārtrauktības un pēctecības principu, kas nodrošina, ka, mainoties spēkā esošajam plānojuma pamatojumam, teritorijas plānojums tiek grozīts, saglabājot tās teritorijas plānojuma daļas, kuru pamatojums nav mainījies.

Apstrīdētā norma paredz, ka strīdus teritorija atrodas apstādījumu un dabas teritorijā, lai gan iepriekšējais teritorijas plānojums šajā teritorijā paredzēja mazstāvu dzīvojamo māju apbūvi. Pieteikuma iesniedzēji – Ivars Tanomecis un Mārtiņš Karavics – norādīja, ka viņi bija uzsākuši darbības, lai zemes gabalu sadalītu un uzsāktu būvniecību, tādēļ teritorijas atļautā izmantošana, kas, turklāt, esot mainīta nepamatoti, aizskarot sūdzības iesniedzēju īpašuma tiesības.

Satversmes tiesa norādīja, ka spēkā esošo teritorijas plānojumu var grozīt tikai tad, ja ir mainījies tā pamatojums. Tiesa secināja, ka šajā gadījumā teritorijas atļautā izmantošana ir mainīta, neesot pietiekamam pamatojumam, tādēļ apstrīdētais teritorijas plānojums pārkāpj Satversmes 105.pantu un Teritorijas plānošanas likuma 3.panta 6.punktu.

Satversmes tiesa noteica, ka līdz brīdim, kad Rīgas dome pieņems nākamos grozījumus Rīgas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam, Zemesgabala atļautā izmantošana, izmantošanas aprobežojumi, kā arī izmantošanas un apbūves noteikumi ir apspriežami pēc analoģijas ar spēkā esošajiem savrupmāju apbūves teritorijas un dzīvojamās apbūves teritorijas izmantošanas noteikumiem.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-09-03_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-09-03