Telefonsarunu pieļaujamais daudzums ieslodzījuma vietās atbilst Satversmei

08.10.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-05-01 “Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 50.4 panta astotās daļas 4. punkta vārdu „divas” un „mēnesī” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Satversmes 96. pants citastarp noteic, ka ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību.

Apstrīdētā norma paredz notiesātajiem, kuri sodu izcieš slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējā pakāpē, tiesības izmantot divas telefonsarunas mēnesī. Savukārt konstitucionālās sūdzības iesniedzējs – Mārtiņš Ēcis – norādījis, ka šis sarunu skaits esot nepietiekams, lai varētu uzturēt normālus kontaktus ar saviem tuviniekiem.

Satversmes tiesa lietā vērtēja, vai noteiktajam sarunu skaitam ir saprātīgs pamatojums un vai noteiktais telefonsarunu skaits kā tāds ir uzskatāms par adekvātu, lai valsts būtu izpildījusi savu pozitīvo pienākumu – palīdzēt personai ieslodzījuma laikā uzturēt attiecības ar tai tuviem cilvēkiem.

Satversmes tiesa ņēma vērā, ka notiesātajām personām papildus telefonsarunām piešķirtas arī citas iespējas sazināties ar brīvībā esošām personām, turklāt noteiktos gadījumos (tuvinieka nāve, veselības problēmas) ir iespējams izmantot papildu sarunas.

Tādējādi Satversmes tiesa atzina apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 96. pantam

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-05-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-05-01