Pieņemts spriedums Paudera lietā: apstrīdētā norma atbilst Satversmei

29.04.2008.

Šodien, 29. aprīlī, Satversmes tiesa pieņēma spriedumu lietā Nr. 2007-25-01 “Par Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.

Kriminālprocesa likuma pārejas noteikumu 3. punkts (apstrīdētā norma) noteic, ka krimināllietās, kas tiek ierosinātas līdz likuma spēkā stāšanās dienai, pirmstiesas procesa termiņu sāk skaitīt no likuma spēkā stāšanās dienas.

Lieta Satversmes tiesā ierosināta pēc Māra Paudera konstitucionālās sūdzības. Lēmums par viņa saukšanu pie kriminālatbildības tika pieņemts 2004. gadā, kad spēkā vēl bija Kriminālprocesa kodekss. Savukārt pirmstiesas procesa termiņš lietā tika skaitīts no 2005. gada 1. oktobra – Kriminālprocesa likuma spēkā stāšanās dienas.

Satversmes tiesa norādīja, ka saskaņā ar iepriekšējo tiesisko regulējumu – Kriminālprocesa kodeksu – maksimālie pirmstiesas izmeklēšanas termiņi vispār nebija paredzēti. Tiesa uzskata, ka apstrīdētā norma ir saudzējoša indivīda tiesībām un likumiskajām interesēm, jo attiecina pirmstiesas procesa termiņu uz personām, kuru krimināllietās saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu maksimālie pirmstiesas izmeklēšanas termiņi nebija noteikti.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētās normas mērķis ir nodrošināt saprātīgu un līdzsvarotu pāreju no vecā tiesiskā regulējuma, proti, Kriminālprocesa kodeksa, uz jauno tiesisko regulējumu – Kriminālprocesa likumu, un apstrīdētā norma šādu pāreju nodrošina.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” dienā. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2007-25-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2007-25-01