Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs Kazahstānas konferencē runā par Satversmes tiesas lomu tiesiskas valsts attīstībā

28.08.2020.

Ceturtdien, 27. augustā, Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs attālināti piedalījās Kazahstānas Konstitucionālās padomes rīkotajā starptautiskajā konferencē “21. gadsimta konstitūcija – tiesiskums, cilvēka vērtība un valsts efektivitāte”. Šogad Kazahstāna svin valsts konstitūcijas 25. gadadienu. Artūrs Kučs runāja par Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) nozīmi Latvijā un Satversmes tiesas lomu tiesiskuma un cilvēka pamattiesību attīstībā.

Savā uzrunā Artūrs Kučs uzsvēra tiesiskuma un labas pārvaldības principa nozīmi demokrātiskā un tiesiskā sabiedrībā. Viņš akcentēja Satversmi kā Latvijas konstitucionālās sistēmas pamatu un izcēla Satversmē ietvertās pamattiesības.

Artūrs Kučs uzsvēra, ka Satversmes tiesa sniedz iedzīvotājiem iespēju noteiktā procesā aizstāvēt savas pamattiesības. Viņš akcentēja, ka Satversme ir mijiedarbībā arī ar starptautiskajiem līgumiem cilvēktiesību jomā. Proti, Satversme aizsargā arī to minimālo standartu, kas izriet no starptautiskajām saistībām, ko uzņēmusies Latvijas Republika.

Runājot ar Satversmes tiesas sadarbību ar Latvijas Republikas Saeimu, Artūrs Kučs minēja vairākus jautājumus, kas, veicinot Latvijas tiesiskumu, ir parādījušies abu valsts varas atzaru dienas kārtībā. Satversmes tiesa ir skatījusi tostarp lietas par tiesnešu neatkarību (piemēram, lieta Nr.2009-111-01), aizliegumu tiesnešiem iestāties politiskajās partijās (lieta Nr. 2012-16-01), kā arī Saeimas deputātu imunitāti pret kriminālvajāšanu (lieta Nr. 2019-08-01).

Pievēršoties Satversmes tiesas un Latvijas valsts likumdevēja mijiedarbībai, tiesnesis Kučs atzīmēja, ka Satversmes tiesas nolēmumi ir vispārsaistoši un tajos sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Priekšlasījumā tika minēts, ka Satversmes tiesa apzinās to jautājumu sarežģītību, kas tiek izskatīti tiesā un to, ka Satversmei atbilstoša risinājumu izstrādei likumdevējam var būt nepieciešams laiks. Tādēļ tiesa savos spriedumos nolēmuma daļā var ietvert noteiktu laika periodu, kurā apstrīdētā norma zaudē spēku. Satversmes tiesa ir arī atzinusi, ka ievērojot labas likumdošanas principu, Saeimai vienmēr ir jāpamato savi lēmumi un diskusijas ceļā jācenšas rast alternatīvas, lai likuma normas pēc iespējas mazāk ierobežotu personas pamattiesības. Artūrs Kučs vērsa uzmanību, ka labas likumdošanas principa ievērošana arī tiesību aktu pieņemšanas procesā parlamentā rada pārliecību, ka noteiktais likums ir apspriests debašu ceļā un atrastais risinājumus ir labākais iespējamais kompromiss.

Kazahstānas Konstitucionālo padomi valsts konstitūcijas 25. gadadienā apsveica arī Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, kuras sveiciena video pieejams šeit.

Tiešsaistes konferences ieraksts ir pieejams šeit.