Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniecei piešķirti Tieslietu sistēmas apbalvojumi

25.10.2016.

Ar 2016. gada 19. oktobra Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes lēmumu Satversmes tiesas tiesnešiem un darbiniecei piešķirtas Tieslietu sistēmas Goda zīmes.

Satversmes tiesas tiesnesis Uldis Ķinis apbalvots ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē.

Satversmes tiesas tiesnesis Kaspars Balodis apbalvots ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā; par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē; par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par nozīmīgu ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē.

Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale apbalvota ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi, ko piešķir par būtiskiem sasniegumiem tiesību zinātnē; par priekšzīmīgu, godīgu un radošu darba pienākuma izpildi tieslietu jomā; par nozīmīgu ieguldījumu starpvalstu sadarbībā tieslietu jomā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā; par būtisku ilggadēju vai mūža ieguldījumu tiesību zinātnē.

Dr. iur., Asoc. prof.  Uldis Ķinis tiesu sistēmā strādā kopš 1981. gada. Viņam ir plašas zināšanas un liela profesionālā pieredze tieslietu jomā. No 1981. gada līdz 2006. gadam bijis Kuldīgas rajona tiesas priekšsēdētājs, vēlāk kļuvis par Satversmes tiesas tiesnesi.

Uldis Ķinis sniedzis ievērojamu ieguldījumu tiesību zinātnes attīstībā. Viņš ir vairāku grāmatu un publikāciju autors par krimināltiesību, tostarp kibernoziegumu jautājumiem. Uldis Ķinis ir juridisko zinātņu doktors un 2007. gadā ievēlēts par Rīgas Stradiņa universitātes asociēto profesoru. Uldis Ķinis bijis arī Eiropas Padomes Kibernoziegumu ekspertu komitejas eksperts un Eiropas Savienības Likuma misijas Gruzijā vecākais eksperts tieslietu jautājumos.

Uldis Ķinis ir prezentējis Latvijas Republiku augsta līmeņa starptautiskās institūcijās. ANO Ģenerālsekretārs Bans Kimūns aicinājis Uldi Ķini kā ad litem tiesnesi jeb tiesnesi uz laiku piedalīties Starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla lietas “Prosecutor v. Ante Gotovina et al” izskatīšanā. Savukārt no 2004. gada augusta līdz 2005. gada jūlijam Uldis Ķinis bijis Eiropas Savienības Likuma misijas Gruzijā (EUJUST – THEMIS) vecākais tieslietu eksperts, bet no 2005. gada septembra līdz 2006. gada martam – Eiropas Savienības Speciālā pārstāvja drošības jautājumos Dienvidkaukāzā (EUSR) biroja tieslietu eksperts.

Uldis Ķinis aktīvi veic arī sabiedrisko darbu, piedaloties dažādās labdarības akcijās. Viņš ir arī Rīgas Rotari kluba prezidents.


IMG_0489Dr. iur., Prof.  Kaspars Balodis savulaik kļuvis par vienu no jaunākajiem Satversmes tiesas tiesnešiem, taču, neskatoties uz to, desmit gadu laikā sniedzis nozīmīgu ieguldījumu Satversmes tiesas judikatūras attīstībā. Kaspars Balodis ir rakstveidā izteicies par dažādiem Satversmes tiesas procesa jautājumiem arī savās atsevišķajās domās.

Kasparam Balodim ir izcilas zināšanas civiltiesību nozarē. 2000. gadā Kaspars Balodis ieguvis doktora grādu Minsteres Universitātē. Viņš ir Civillikuma Saistību tiesību daļas komentāru līdzautors un grāmatas “Ievads civiltiesībās” autors. Papildus tam viņam ir vairākas nozīmīgas publikācijas periodikā. Kaspars Balodis ir autors Latvijas Republikas Satversmes 105. panta zinātniskajam komentāram, kurš sniedz izvērstu skaidrojumu par tiesību uz īpašumu saturu un tvērumu Latvijā. Tādējādi Kaspars Balodis sniedzis būtisku ieguldījumu arī tiesību zinātnes attīstībā.

Jau 1996. gadā Kaspars Balodis sāka darbu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Divdesmit gadus viņš ir pasniedzējs civiltiesību jomā. 2016. gadā ievēlēts par profesoru.


IMG_0325Alla Spale Satversmes tiesā strādā jau trīspadsmit gadus. Sākusi strādāt tiesneša palīga amatā, bet nu jau trešo gadu vada Satversmes tiesas Juridisko departamentu.

Alla Spale sniegusi nozīmīgu atbalstu Satversmes tiesas tiesnešiem nolēmumu tekstu sagatavošanā, kā arī palīdzējusi Satversmes tiesas darbiniekiem iegūt un papildināt zināšanas par Satversmes tiesas procesa niansēm. Daudzu gadu darba pieredze Satversmes tiesā ļāvusi Allai Spalei sniegt ieguldījumu Satversmes tiesas Juridiskā departamenta izveidošanā.

Ievērojams ir Allas Spales ieguldījums konstitucionālo tiesību attīstībā un konstitucionālās doktrīnas veidošanā. Viņa ir vairāku publikāciju autore par konstitucionālām tiesībām un Satversmes tiesas procesu. Alla Spale ir līdzautore Latvijas Republikas Satversmes 85. panta zinātniskajam komentāram, kurš sniedz izvērstu skaidrojumu par Satversmes tiesas darbu un konstitucionālo kontroli Latvijā. Alla Spale kā eksperte konsultējusi arī sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS” pētījumus.

Alla Spale veltījusi laiku arī pedagoģiskam darbam, proti, viņa lasījusi lekcijas studiju kursā “Konstitucionālās tiesības” Biznesa Augstskolā “Turība”, kā arī Baltijas Krievu institūtā vadījusi seminārus krimināltiesībās. Kopš 2015. gada A. Spale vada nodarbības Latvijas Tiesnešu mācību centrā, lai palīdzētu tiesu sistēmai piederīgām amatpersonām papildināt prasmes un zināšanas.

Allas Spales ieguldījums, veicinot starpvalstu sadarbību tieslietu jomā, ir augstu vērtēms. Viņa kā eksperte piedalījusies ANO attīstības programmas projektā “Atbalsts Kirgizstānas Augstākās tiesas Konstitucionālās palātas darbības uzlabošanai”, kā arī mācību materiālu un semināru sagatavošanā citu valstu konstitucionālo tiesu tiesnešu un darbinieku apmācību programmās.

Apbalvojumi tiks pasniegti 2016. gada 17. novembrī plkst. 12.00 svinīgajā Tieslietu sistēmas apbalvošanas pasākumā Latvijas Universitātes Lielajā aulā.