Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki piedalās konferencē par sabiedriskā viedokļa ietekmi uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā

29.01.2018.

Piektdien, 26. janvārī, Latvijas Universitātē (turpmāk – LU) norisinājās Tiesību zinātņu pētniecības institūta organizēta konference “Sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesnešiem un tiesu sistēmu kopumā”.  Konferencē ar priekšlasījumiem uzstājas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece, LU profesore Sanita Osipova, Satversmes tiesas tiesnesis, LU asociētais profesors Artūrs Kučs un Satversmes tiesas priekšsēdētājas padomniece Laila Jurcēna.

Sanita Osipova savā priekšlasījumā runāja par mūsdienu informācijas sabiedrības izpausmēm un apkārt esošo informācijas piesātināto telpu, tās ietekmi uz tiesu varu. Sanita Osipova norādīja, ka taisnīga tiesa ir iespējama vienīgi tad, ja tiesnesis spriež tiesu neatkarīgi no sabiedriskā viedokļa ietekmes, vienlaikus zinot šo apkārtējo viedokli. Viņa uzsvēra, lai tiesnesis varētu taisnīgi pildīt savus amata pienākumus informācijas plūdu laikmetā, tiesnesim ir jābūt sociāli nobriedušai un pilsoniski drosmīgai personībai.

Artūra Kuča priekšlasījums bija par tiesnešu kritikas robežām Eiropas Cilvēktiesību tiesas (turpmāk – ECT) judikatūrā. Viņš norādīja, ka ECT ir pateikusi, ka tiesības uz vārda brīvību sevī ietver arī tiesības paust tiesu varas un tiesnešu kritiku. Viņš uzsvēra, ka tiesām, ievērojot to darbības nozīmīgumu demokrātiskā sabiedrībā, ir jābūt gatavām, ka to darbība tiks vērtēta un tiks kritizēta. Artūrs Kučs teica, ka sabiedrībai ir tiesības saņemt informāciju par tiesu darbu un sabiedrībai svarīgās lietās tiesām šī informācija būtu jāsniedz.

Par sabiedrības viedokļa ietekmi uz tiesnešu finansiālo drošību priekšlasījumu sniedza Laila Jurcēna. Viņa uzsvēra, ka tiesnešu finansiāla drošība ir viens no būtiskākajiem tiesnešu neatkarības garantijas elementiem, tāpēc gan likumdevējam, gan tiesu varai caur savu komunikāciju būtu jāskaidro šīs garantijas nozīmība.  Laila Jurcēna norādīja, ka sabiedrībā ir svarīgi radīt izpratni, ka tiesiskā valstī tiesnešu finansiāla drošība ir visas sabiedrības interese, jo pretējā gadījumā var tikt apdraudēta tiesas pamatfunkciju veikšana un cilvēktiesību un pamatbrīvību nodrošināšana.

Konferences galvenais mērķis bija aktualizēt diskusiju par plašsaziņas līdzekļu radīto sabiedriskā viedokļa ietekmi uz sabiedriski nozīmīgu tiesvedību gaitu un rezultātu. Konference noritēja divās sekcijās, pirmajā sekcijā tika diskutēts par tiesu neatkarību kā demokrātiskas valsts fundamentālu pamatvērtību, savukārt otrajā – tika apspriesti jautājumi, kas saistās ar viedokļu paušanu, atspoguļošanu un to radīto ietekmi sabiedrībā. Konference noslēdzās ar paneļdiskusiju “Plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības radītā spiediena efekts taisnīgu tiesu spriežot”.

Konferences ietvaros tika prezentēts pētījumu centra  “SKDS” veiktais pētījums
Objektīvs skatījums uz tiesnešu ietekmējamību socioloģijas kontekstā”, kurā apskatāms, gan tiesnešu, gan advokātu, gan sabiedrības viedoklis par tiesnešu ietekmējamību.

Konferencē piedalījās un priekšlasījumus sniedza Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits, Augstākās tiesas un Rīgas apgabaltiesas tiesneši, advokāti, prokurori, akadēmiķi, izpildvaras pārstāvji, psihologi, antropologi, kā arī mediju eksperti.

Konferences programma pieejama šeit.

Foto no konferences pieejami šeit.
Konferences atklāšana un ievirzes referāti:

Sekcija “Tiesu neatkarība kā demokrātiskas valsts fundamentāla pamatvērtība”:

Sekcija “Viedokļu paušana, atspoguļošana un ietekmes sekas”:

Noslēguma paneļdiskusija “Plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības radītā spiediena efekts taisnīgu tiesu spriežot”: