Satversmes tiesas tiesneši tiekas ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnešiem

05.07.2018.

No 3. līdz 4. jūlijam Satversmes tiesas tiesneši viesojās Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā. Tikšanās laikā notika divas darba sesijas, kurās tika diskutēts par vairākām abu valstu konstitucionālajām tiesām nozīmīgām tēmām.

Pirmā sesija, kuru vadīja Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Andreass Foskūle (Andreas Voßkuhle), iesākās ar Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījumu par nacionālo konstitucionālo tiesu dialogu ar Eiropas tiesām. Šo tēmu no Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas puses izklāstīja tiesnesis Pīters M. Hūbers (Peter M. Huber), kurš galvenokārt pievērsās dialogam ar Eiropas Savienības Tiesu, akcentējot nepieciešamību aizsargāt dalībvalstu konstitucionālo identitāti.

Pirmās sesijas ietvaros ar jaunākajiem Satversmes tiesas nolēmumiem klātesošos iepazīstināja Satversmes tiesas tiesnesis Jānis Neimanis, savukārt ieskatu jaunākajos Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas nolēmumos sniedza tiesneses Gabriele Brica (Gabiele Britz) un Sibille Kesāla-Vulfa (Sibylle Kessal-Wulf). Diskusijās tika uzsvērts, ka Satversmes tiesa izmanto arī tādus juridiskos risinājumus un argumentus, kuri rodami citu valstu konstitucionālo tiesu judikatūrā – tostarp Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas judikatūrā.

Pēc pirmās darba sesijas priekšlasījumiem un tiem sekojošajām diskusijām Andreass Foskūle atzina, ka abu tiesu tiesnešiem ir līdzīgs skatījums uz aktuālākajiem tiesību problēmjautājumiem.

Otrā darba sesija, kuru vadīja Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja vietnieks Ferdinands Kirhhofs (Ferdinand Kirchhof), iesākās ar Satversmes tiesas tiesneša Gunāra Kusiņa priekšlasījumu par Satversmes tiesas judikatūru nodokļu un valsts budžeta jomā. Tiesnesis iepazīstināja klātesošos ar nozīmīgākajām Satversmes tiesas atziņām, uzmanību pievēršot tām, kas saistītas ar valsts rīcības brīvības robežām ar nodokļiem saistīta tiesiskā regulējuma pieņemšanā.

Tematu par nodokļu un valsts budžeta jomu turpināja Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnesis Mihaēls Aihbergers (Michael Eichberger). Tiesnesis atzina, ka nodokļu tiesiskais regulējums Vācijā un Latvijā ir visnotaļ atšķirīgs, tomēr galvenais princips ir vienots – ciktāl likumdevējs ievēro no konstitūcijas izrietošās prasības, tam nodokļu jomā piemīt plaša rīcības brīvība.

Tālāk otrās sesijas ietvaros sekoja priekšlasījums par pamattiesību aizsardzību digitālajā laikmetā, ko sniedza Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnese Ivonna Ota (Yvonne Ott). Viņa detalizēti aplūkoja izaicinājumus, ar kuriem mūsdienās jāsastopas pamattiesību īstenošanā, un atzina, ka daudzi ar šo jomu saistītie jautājumi Vācijas Federālajā Konstitucionālajā tiesā vēl nav tikuši risināti.

Līdzīgu secinājumu savā priekšlasījumā izteica arī Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Proti, arī Satversmes tiesā par pamattiesību aizsardzību digitālajā laikmetā līdz šim nav izveidojusies plaša judikatūra, tāpēc tiesnesis atsaucās uz vairākām Augstākās tiesas izskatītajām lietām, kurās šādi juridiskie kāzusi izskatīti.

Otrās sesijas noslēgumā Andreass Foskūle atzina, ka Latvijai un Vācijai jāpaveic līdzīgi uzdevumi – taču Latvijai tos paveikt ir grūtāk, jo tai atšķirībā no Vācijas nav tik senu demokrātiskas tiesiskas valsts tradīciju. Tieši tādēļ, raugoties uz paveikto, Latvija ir pelnījusi atzinību. Savukārt Ineta Ziemele sacīja, ka Satversmes tiesu un Vācijas Federālo Konstitucionālo tiesu vieno līdzīga tiesiskā doma un ka starp abām tiesām nepieciešama vēl ciešāka sadarbība. Ineta Ziemele aicināja Vācijas kolēģus vizītē uz Latviju.

Satversmes tiesas delegācijas vizīte atspoguļota arī Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas mājaslapā (angļu valodā).

Atskats no Satversmes tiesas tiesnešu viesošajās Vācijas Federālajā Augstākajā tiesā pieejams šeit.

Foto no vizītes pieejami šeit.

Satversmes tiesas tiesneši ar Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas tiesnešiem.
Foto: Vācijas Federālā Konstitucionālā tiesa.