Satversmes tiesas tiesneši ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu pārrunā sadarbību tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un Eiropas tiesiskajā telpā

28.03.2023.

Šodien, 28. martā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu. Tikšanās laikā tika pārrunāti Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībai svarīgi jautājumi, tostarp pamattiesību aizsardzības garantēšana ikvienam cilvēkam un Satversmes tiesas procesa efektīva norise.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra, ka demokrātiskā tiesiskā valstī ikvienam cilvēkam jābūt pieejamām iespējām aizsargāt savas tiesības un dzīvot cilvēka cienīgu dzīvi. Līdz ar to ir jānodrošina, ka visā Latvijā ir pieejama informācija par pamattiesību aizsardzības mehānismiem un iespējām saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību Satversmes tiesa procesā.

Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas priekšsēdētājs bija vienisprātis, ka dialogs starp Satversmes tiesu un Saeimu ir būtisks, lai veicinātu sadarbību Latvijas iedzīvotāju pamattiesību aizsardzības nodrošināšanā, labas likumdošanas principa konkretizācijas attīstībā, Satversmes tiesas procesa efektīvā norisē un nolēmumu izpildē. Edvards Smiltēns ierosināja kopīgi strādāt pie tā, lai informācija par savu tiesību aizsardzību efektīvāk nonāk līdz sociāli mazāk aizsargātu cilvēku grupām. Tāpat arī ir nepieciešams uzlabot tiesisko regulējumu attiecībā uz to, kā Satversmes tiesas procesā tiek nodrošināta valsts apmaksāta juridiskā palīdzība tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams.

Satversmes tiesas tiesneši informēja Edvardu Smiltēnu par Satversmes tiesas stratēģiskajiem mērķiem, īpaši akcentējot nepieciešamību sekmēt Satversmes tiesas starptautisku atpazīstamību un aktīvu lomu Eiropas tiesiskās domas attīstības centrā. Satversmes tiesas priekšsēdētājs vērsa uzmanību uz tiesas darbību Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences Biroja sastāvā un izstrādāto rezolūcijas projektu par to, kā pasaules konstitucionālo tiesu saime iesaistīsies tiesiska risinājuma meklēšanā tam, lai atjaunotu starptautisko tiesisko kārtību. Saeimas priekšsēdētājs uzsvēra to, ka jāizcīna ne tikai kopīga uzvara un miers Ukrainā un Moldovā, bet arī jānosargā šo valstu demokrātiskā iekārta.

Puses apmainījās viedokļiem par Satversmes tiesas procesa efektivizāciju un pārrunāja Satversmes tiesas likuma grozījumu iespējamo virzību, tostarp attiecībā uz lietu izskatīšanu paātrinātā procesā retos izņēmuma gadījumos, piemēram, kad apstrīdētais regulējums var izraisīt neatgriezeniskas sekas.

Saeimas priekšsēdētāja Edvarda Smiltēna vizītes Satversmes tiesā mērķis ir stiprināt konstitucionālo orgānu dialogu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībai svarīgos jautājumos. Tikšanās noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētājs uzteica Saeimas atvērtību sadarbībai un tās priekšsēdētāja izpratni par Satversmes tiesas lomu demokrātiskas tiesiskas valsts vērtību un personu pamattiesību aizsardzībā. Savukārt Saeimas priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja Satversmes tiesas uzņemto starptautiskās sadarbības kursu, dialoga stiprināšanu ar Latvijas iedzīvotājiem, darbinieka nosūtīšanu darbam Starptautiskajā Krimināltiesā Hāgā Krievijas pastrādāto noziegumu pierādīšanai un dalību Pasaules Konstitucionālās justīcijas konferences izpildinstitūcijā.

 

Satversmes tiesas tiesneši un Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns

Foto: Reinis Inkēns, Saeima.

Foto no tikšanās pieejami šeit.