Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova diskusijā runā par Satversmes tiesas lomu parlamentārās demokrātijas stiprināšanā

18.01.2021.

Piektdien, 15. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova parlamentārās demokrātijas stiprināšanas lekciju cikla ietvaros piedalījās Eiropas Parlamenta biroja Latvijā organizētajā tiešsaistes diskusijā par tiesu varas nozīmi demokrātijas sardzē. Viņa runāja par cilvēka cieņu kā vērtību demokrātiskā tiesiskā valstī un Satversmes tiesas lomu tās aizsargāšanā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja skaidroja, ka parlamentārā demokrātija ir labākais modelis, kurā ikviena persona var līdzdarboties valsts pārvaldē un aizstāvēt savas tiesības un brīvības. Parlamentārās demokrātijas ceļā tiek īstenota tautas vara un aizstāvēta ikviena cilvēka cieņa, pilnvarojot pārstāvjus, kas realizē un aizsargā tautas intereses.

Sanita Osipova uzsvēra:Valstij ir jāpamana ikviens cilvēks un jāpieņem likumi tā, lai ikviens cilvēks valstī justos drošs, pasargāts, cienīts.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vērsa uzmanību, ka demokrātija ir īstenojama tikai tiesiskā valstī, kurā ikvienam sabiedrības loceklim ir nodrošinātas tiesības uz taisnīgu tiesu. Tāpēc ļoti būtiski stiprināt tiesu, kuras nodrošina šīs personas tiesības,  neatkarību.

Runājot par cilvēka cieņas konceptu, Sanita Osipova atzina, ka tas ticis aktualizēts vairākos Satversmes tiesas 2020. gada spriedumos. Cilvēka cieņa un līdztiesība ir gan Latvijas, gan arī Eiropas Savienības vērtība, ko Satversmes tiesa ar saviem spriedumiem stiprina Latvijas sabiedrībā.

“Cilvēka cieņa ir ikvienam cilvēkam piemītoša, neatņemama, garīgi tikumiska beznosacījuma vērtība. No tās izriet virkne cilvēka tiesību: visi cilvēki ir līdztiesīgi, un ikvienam piemīt tādas pamattiesības, kuras neviens nedrīkst atņemt.,” uzsvēra Sanita Osipova.

Foto: Eiropas Parlamenta birojs Latvijā.

Diskusijas noslēgumā Satversmes tiesas priekšsēdētāja atbildēja arī uz vairākiem Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas dalībnieku jautājumiem par Satversmes tiesas darba specifiku, tostarp par Satversmes tiesas dialogu ar Eiropas Savienības Tiesu.

Diskusijā piedalījās jaunieši un skolotāji no vairāk nekā 75 skolām. Diskusiju vadīja Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītājas vietnieks Jānis Krastiņš.

Diskusijas ieraksts ir pieejams šeit.

Par parlamentārās demokrātijas diskusiju ciklu

No 2020. gada rudens Eiropas Parlamenta birojs Latvijā trīs mācību gadus vairāk nekā 75 Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolās īsteno parlamentārās demokrātijas skaidrošanas ciklu sadarbībā ar Eiropas Savienības un valsts augstākajām amatpersonām, ekspertiem, medijiem un mācību programmas absolventiem. Jauniešiem tā ir iespēja izprast, kā likumdošanas process, tieslietu sistēma, sabiedrības iesaiste un vēlēšanas nodrošina Latvijas un Eiropas parlamentārās demokrātijas ilgtspēju.

Plašāk par diskusiju ciklu: https://www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/parlament-r-demokr-tija.html