Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele starptautiskā konferencē Somijā runā par tiesnešu un konstitucionālo tiesu lomu sabiedrības attīstībā

05.02.2019.

Šodien, 5. februārī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalījās Tamperes Universitātes rīkotajā starptautiskajā konferencē par tiesiskuma aizsardzību Eiropā (“How can we protect the Rule of Law in Europe”), kas norisinājās Tamperē, Somijā. Konference tika organizēta saistībā ar Somijas prezidentūru Eiropas Padomes Ministru komitejā. Konferencē Ineta Ziemele uzstājās ar priekšlasījumu, kurā pievērsās jautājumiem par tiesnešu un konstitucionālo tiesu lomu 21. gadsimtā.

Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele konferences dalībniekiem skaidroja Satversmes tiesas kompetenci un tās skatījumu uz tiesiskuma nodrošināšanu valsts varas dalīšanas principa ietvarā. Viņa uzsvēra, ka Latvijā ikviens lēmums, kas ietekmē sabiedrības un valsts attīstību, var tikt pakļauts konstitucionālai kontrolei. Ineta Ziemele vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesas uzdevums ir izvērtēt un nodrošināt, ka Latvijā spēkā esošās tiesību normas ir savstarpēji saskaņotas un harmoniski darbojas tiesību sistēmā, kā arī garantēt, ka valsts varas atzari ar saviem lēmumiem nerada savstarpējo varu līdzsvara un atsvara disbalansu.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzstājas ar priekšlasījumu Tamperes Universitātē. Foto: Elina Pekkarinen.

Priekšlasījumā Ineta Ziemele runāja arī par tiesneša lomas un autoritātes sabiedrībā apzināšanos. Viņa uzsvēra, ka tiesnešiem likums ir piešķīris nepieciešamās pilnvaras iesaistīties sabiedrības vērtību formulēšanā. Ineta Ziemele atzina, ka nolēmumos paustajām vērtībām ir jābūt tiešā saskaņā ar konkrētajā sabiedrībā un kultūrā vispārpieņemtajām vērtībām un pamatprincipiem. Tāpēc, lai nodrošinātu tiesnešu neatkarību un autoritāti sabiedrībā, tiesnešu atlases kritēriji, tiesnešu atalgojuma jautājumi, kā arī tiesnešiem piešķirtās procesuālās garantijas mūsdienās ir svarīgākas nekā jebkad agrāk.

Noslēgumā Ineta Ziemele teica, ka Konstitucionālajām tiesām būtu jāveido aktīvs dialogs ar sabiedrību, akcentējot divus centrālos virzienus. Pirmkārt, turpinot pilnveidot spriedumu motivācijas kvalitāti un saprotamību. Otrkārt, Konstitucionālajām tiesām ir jābūt dialogā ar dažādām sabiedrības grupām, lai izglītotu un veicinātu sabiedrībā izpratni par konstitucionālajiem jautājumiem. Viņa atzina, ka tikai šo abu virzienu vienlīdzīga un spēcīga attīstīšana var veicināt demokrātiskas tiesiskas sabiedrības attīstību.

Inetas Ziemeles priekšlasījums angļu valodā ir pieejams šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/articles/satversmes-tiesas-priekssedetajas-inetas-ziemeles-priekslasijums-starptautiskaja-konference-how-can-we-protect-rule-of-law-in-europe-par-tiesnesu-lomu-21-gs-priekslasijums-ir-pieejams-anglu-valod/ 

Par konferenci

Konference tiek organizēta par godu Somijas prezidentūrai Eiropas Ministru komitejā Eiropas Padomē. Konferenci organizē Tamperes Universitāte, tās mērķis ir Eiropas labās prakses apzināšana tiesiskuma stiprināšanā un nodrošināšanā.

Detalizēta informācija par konferenci ir pieejama šeit.

Inetas Ziemeles runas ieraksts pieejams šeit.