Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās

03.11.2017.

Ceturtdien, 2. novembrī, Latvijas Universitātes (turpmāk – LU) Juridiskajā fakultātē notika Letonikas VII kongresa priekšlasījumi sekcijā “Nepārtrauktības doktrīnas piemērošana Baltijas valstu kontekstā”. Šīs sekcijas tēmas ietvaros Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzstājās ar priekšlasījumu par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās.

Savā priekšlasījumā Ineta Ziemele runāja par jēdzienu “valsts turpināšanās” un “valsts pēctecība” nošķiršanas problemātiku, aplūkojot šo jautājumu no starptautisko tiesību viedokļa un no Baltijas valstu pieredzes perspektīvas. Viņa uzsvēra, ka šo jēdzienu saturs izriet no pretēja jautājuma, proti, vai starptautiskās tiesības ir noteikti kritēriji valsts pārstāvēšanas beigu noteikšanai. Priekšlasījumā viņa citēja vairāku atzītu starptautisko tiesību autoritāšu viedokļus, secinot, ka pastāv dažādas pretējas teorijas par jēdzienu “valstu turpināšanās” un “valsts pēctecība” nošķiršanu.

Ineta Ziemele teica, ka starptautiskajās tiesībās ir jābūt kritērijiem, kas nosaka ne tikai valsts izcelšanos, bet arī tās izbeigšanos. Tas nostiprinātu starptautisko tiesību sistēmu kā pilnīgu un paredzamu tiesību sistēmu. Viņa norādīja, ka jau šobrīd starptautiskās paražu tiesībās ir izkristalizējušās normas, kuras piemērojot var nošķirt valstu turpināšanās gadījumus no valstu pēctecības gadījumiem. Šo normu esamība ir sevišķi būtiska, jo ar šo normu piemērošanu konkrētā situācijā tiek definēts valstu tiesiskais statusu, no kura savukārt izriet noteikts valsts tiesību un pienākumu kopums.

Ar priekšlasījumiem sekcijas tēmas ietvaros uzstājās arī Latvijas Zinātņu akadēmijas (turpmāk – LZA) Baltijas stratēģisko pētījumu centra valdes priekšsēdētājs Tālavs Jundzis, kurš runāja par Baltijas valstu nepārtrauktības jautājumiem Apvienoto Nāciju Organizācijā. LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra pētnieks Eduards Bruno Deksnis skaidroja, kādas diskusijas norisinājās trimdā saistībā ar atjaunotas Latvijas Republikas pārvaldību pagājušajā gadsimta vidū. LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra pētniece Kristīne Beķere informēja par trimdas politiskajām akcijām pārvietoto personu nometnēs Vācijā, savukārt LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras docents Jānis Pleps sniedza priekšlasījumu par 1944. gada 8. septembra Deklarācijas par Latvijas valsts atjaunošanu valststiesisko nozīmi. Noslēguma priekšlasījumu sniedza LU Juridiskās fakultātes profesors Jānis Lazdiņš, kurš runāja par tiesu nolēmumu ietekmi un īpašumu denacionalizāciju Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas de facto.

Inetas Ziemeles izvērsta monogrāfija par nepārtrauktības teorijas problēmām starptautiskajās tiesībās, kā arī citi autoru monogrāfijas šīs sekcijas tēmas ietvaros būs lasāmi LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centra izdotajā grāmatā “Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā”. Grāmatas atklāšana notiks šā gada 15. novembrī.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzstājas ar priekšlasījumu Letonikas VII kongresa priekšlasījumu sērijā. Foto: K.Strazda.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele uzstājas ar priekšlasījumu Letonikas VII kongresa priekšlasījumu sērijāLatvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Foto: K.Strazda.

Foto: K.Strazda.

Foto: K.Strazda.