Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu Baltkrievijas Konstitucionālās tiesas 25. gadadienai veltītā konferencē

30.05.2019.

No 30. līdz 31. maijam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un Satversmes tiesas Juridiskā departamenta vadītāja Alla Spale apmeklē Baltkrievijas Konstitucionālās tiesas 25. gadadienai veltīto starptautisko konferenci par konstitucionālisma attīstību mūsdienās (Modern Constitutional Development: the Role of Constitutional Review in Constitutionalisation of Law) Minskā, Baltkrievijā.

Ineta Ziemele konferencē uzstājās ar priekšlasījumu, kurā caurlūkoja vairākus tiesiskuma aspektus saistībā ar tiesu varas pieaugošo lomu mūsdienu sabiedrībā. Viņa runāja par Satversmes tiesas nozīmi Latvijā, skaidroja, kāpēc Satversmes tiesas spriedumi ir tiesību avots, kā arī sniedza ieskatu, kā 21. gadsimta zinātniskās un tehnoloģiskās attīstības temps ietekmē tiesneša lomu sabiedrībā.

Priekšlasījuma sākumā Ineta Ziemele sniedza ieskatu, kāda ir Satversmes tiesas vieta Latvijas konstitucionālajā iekārtā un kāda ir tās nozīme valsts varas atzaru līdzsvara un atsvara mehānisma nodrošināšanā. Viņa norādīja, ka Satversmes tiesas uzdevums ir nodrošināt saskaņotas un visaptverošas tiesību sistēmas pastāvēšanu Latvijā un garantēt, ka valsts varas atzari ar saviem lēmumiem neizjauc varu līdzsvaru, kas tādējādi varētu izraisīt varas ļaunprātīgu izmantošanu. Tas nozīmē, ka Satversmes tiesai bez tiesas spriešanas, vērtējot tiesību normu atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai, piemīt arī plašāka funkcija – valsts varas konstitucionālā līdzsvara nodrošināšana.

Ineta Ziemele skaidroja, ka Satversmes tiesas plašākā funkcija kopā ar tās spriedumu būtību ir pamats apgalvot, ka Satversmes tiesas spriedumi ir tiesību avots. Viņa vērsa uzmanību, ka Satversmes tiesa savos spriedumos ne tikai izvērtē un atbild uz konkrēto tiesību jautājumu, bet arī sniedz plašāku skatījumu, proti, atklāj vispārējo tiesību principu saturu un vērtības.

Runājot par tiesneša lomu 21. gadsimtā, Ineta Ziemele atzina, ka šis laikmets no valsts prasa ātrumu un efektivitāti, kas savukārt veicina konstitucionālo orgānu darbības pārklāšanos. Cilvēka cieņas, labklājības un sabiedrības ilgtspējas nodrošināšana vairs nav tikai likumdevēja un izpildvaras, bet arī tiesu varas atbildība. Ineta Ziemele uzsvēra, ka tiesneša loma mūsdienās kļūst daudz nozīmīgākā nekā jebkad agrāk. Tāpēc viņa aicināja pievērst īpašu uzmanību tiesnešu atlases kritērijiem un procesuālajiem aspektiem, kā arī tiesnešiem nepieciešamajām amata garantijām

Runas noslēgumā Ineta Ziemele teica, ka Satversmes tiesa kalpo par labas likumdošanas veicināšanas instrumentu, centrā liekot iedzīvotāju pamattiesību aizsardzību. Viņa uzsvēra, ka konstitucionālo tiesu uzdevums ir stiprināt tiesiskumu un uzraudzīt valsts varas konstitucionālo līdzsvaru, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību valstij.

Inetas Ziemeles priekšlasījums angļu valodā pieejams šeit.