Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sāks pildīt EST tiesneša amata pienākumus 6.oktobrī

21.09.2020.

Ar Eiropas Savienības Padomes 2. septembrī pieņemto lēmumu Nr. (ES) 2020/1251 Ineta Ziemele tika iecelta Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk – EST) tiesneša amatā uz atlikušo bijušā EST tiesneša Egila Levita pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 6. oktobrim.

Ineta Ziemele šā gada 2. oktobrī atstās Satversmes tiesas tiesneša amatu, lai sāktu pildīt EST tiesneša pienākumus. Ineta Ziemele EST tiesneša amatā stāsies pēc svinīgā solījuma došanas šā gada 6. oktobrī.

Pēc 2. oktobra Satversmes tiesas priekšsēdētājas pienākumus pildīs Satversmes tiesas priekšsēdētajas vietniece Sanita Osipova. Atbilstoši Satversmes tiesas likumam priekšsēdētāja vietnieks vajadzības gadījumā stājas priekšsēdētāja vietā un veic viņa amata pienākumus. Satversmes tiesas reglaments nosaka, ka trīs dienu laikā, kad tiesas priekšsēdētājs nolicis savas pilnvaras, vietnieks ar rīkojumu nosaka tās tiesas sēdes vietu un laiku, kurā notiks jauna tiesas priekšsēdētāja vēlēšanas.

Par EST

EST ir augstākā tiesu institūcija ES, kas atrodas Luksemburgā. EST uzdevums ir nodrošina ES tiesību aktu piemērošanu un vienādu interpretāciju visās ES dalībvalstīs. Tiesā darbojas viens tiesnesis no katras dalībvalsts.

Tiesas sastāvā ir 27 tiesneši un 11 ģenerāladvokāti. Tiesnešus un ģenerāladvokātus amatā ieceļ dalībvalstu valdības, savstarpēji vienojoties, pēc apspriešanās ar komiteju, kurai ir jāsniedz atzinums par attiecīgajam amatam izvirzīto kandidātu piemērotību. Tiesnešus un ģenerāladvokātus amatā ieceļ uz sešiem gadiem un viņu pilnvaru termiņu var atjaunot. Viņus izraugās no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma un kuri atbilst prasībām, kādas attiecīgās dalībvalstis izvirza augstākajiem tiesnešu amatiem, vai kuru kompetence ir vispāratzīta.

Lasīt vairāk: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_lv
un https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/lv/