Satversmes tiesas kancelejas darbinieces pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Čehijas Konstitucionālo tiesu

14.01.2019.

Laikā no 7. līdz 10. janvārim Satversmes tiesas kancelejas vadītājas vietniece Ieva Spriņģe, priekšsēdētājas sekretāre Anete Spunde un bibliotekāre Ilze Bierne-Alsiņa pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Čehijas Republikas (turpmāk – Čehija) Konstitucionālo tiesu Brno, Čehijā. Vizītes ietvaros darbinieces tikās ar Čehijas Konstitucionālās tiesas viceprezidentu Jaroslavu Feniku (Jaroslav Fenyk), ģenerālsekretāru Vlastimilu Gotingeru (Vlastimil Gottinger) un tiesas darbiniekiem.

Satversmes tiesas darbiniecēm vizītes laikā bija iespēja izzināt Čehijas Konstitucionālās tiesas ikdienas darba organizāciju, darba procesus un norisi, kā arī diskutēt par vairākiem aktuālajiem tiesas darba organizācijas jautājumiem, piemēram, par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas [(ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis)] par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti piemērošanu.

Apmeklējot bibliotēku, darbinieces guva ieskatu bibliotēkas krājumā un uzzināja, kā ikdienā tiek nodrošināta krājuma efektīva izmantošana tiesas darbinieku vajadzībām. Bibliotēkā nonāca arī Satversmes tiesas dāvinājums: vairāki izdevumi angļu valodā, kuros apkopoti Satversmes tiesas nolēmumi un Satversmes tiesas organizēto starptautisko konferenču materiāli.

Satversmes tiesas darbinieces pēc vizītes atzina, ka iegūtā pieredze ir ļoti vērtīga un zināšanas varēs izmantot ikdienas amata pienākumu izpildē. Darbinieces uzsvēra, ka abas tiesas sastopas ar līdzīgiem izaicinājumiem, kuru risināšanā būtiska nozīme ir informācijas tehnoloģiju ieviešanai.

Vizīti organizēja Čehijas Konstitucionālā tiesa sadarbībā ar Satversmes tiesu. Tās mērķis bija veicināt tiesu dialogu, savstarpēju pieredzes apmaiņu, iegūstot jaunas praktiskas iemaņas tiesas administratīvā darba efektivitātes uzlabošanai.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētājas sekretāre Anete Spunde, kancelejas vadītājas vietniece Ieva Sprinģe, bibliotekāre Ilze Bierne-Alsiņa un Čehijas Konstitucionālās tiesas administrācijas direktors Františeks Koņečņijs (František Konečny). Foto: Satversmes tiesas arhīvs.