Satversmes tiesas delegācija piedalās starptautiskā konferencē, kurā runā par Eiropas vērtībām

08.03.2019.

Laikā no 7. līdz 8. martam Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs apmeklēja Ungārijas Konstitucionālās tiesas organizēto starptautisko konferenci Budapeštā, Ungārijā. Konferences dalībnieki runāja par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) identitāti un dalībvalstu konstitucionālajām identitātēm, to vērtību, daudzveidību un vienotību (Constitutional EUdentity 2019. Unity in diversity – common and particular values).

Konferencē ar priekšlasījumu uzstājās arī Ineta Ziemele, kura sniedza savu skatījumu par to, vai konstitucionālās tiesas var nospraust robežas Eiropas identitātei (Can Constitutional Courts delimit European identity?).

Konferenci atklāja Ungārijas prezidents Jānošs Āders (János Áder), klātesošos sveica arī Ungārijas tieslietu ministrs Lāslo Trokšani (László Trócsányi) un Ungārijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Tamašs Šuļioks (Tamás Sulyok). Konferencē uzstājās ES Tiesas prezidents Koens Lenaerts (Koen Lenaerts), kurš runāja par ES vienojošo identitāti kā nacionālās identitātes veicinošu faktoru. Savukārt Vācijas Federālās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Andreass Foskūle (Andreas Voßkuhle) sniedza skatījumu par ES vērtību orientāciju mūsdienu sabiedrībā.

Ungārijas Konstitucionālās tiesas organizētās konferences norise. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

Inetas Ziemele savā priekšlasījumā pievērsās būtiskiem jautājumiem, kas skar Eiropas tiesu un dalībvalstu konstitucionālo tiesu savstarpējo mijiedarbību Eiropas kopējo vērtību nostiprināšanā.

Viņa atzina, ka “konflikti” Eiropas tiesu un konstitucionālo tiesu starpā rodas retāk, nekā sākotnēji varētu šķist. Taču no tiem varētu izvairīties, ja Eiropas tiesas un konstitucionālās tiesas vairāk spētu apzināties to, ka tās darbojas vienotā Eiropas tiesību telpā vienotu mērķu un vērtību vārdā.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vērsa uzmanību, ka sadarbība starp minētajām tiesām ir salīdzināma ar divvirzienu ielu, kurā neviena no pusēm nedominē pār otru, jo dažādos tiesību jautājumos dominējošā loma var būt gan vienā, gan otrā pusē. Ineta Ziemele uzsvēra, ka nacionālo tiesu un Eiropas tiesu savstarpēja mijiedarbība būs veiksmīgāka tad, kad katra no pusēm būtu vajadzības gadījumā gatava piekāpties otrai. Šādā gadījumā nacionālās tiesas nevis jutīsies spiestas, bet gan vēlēsies sadarboties.

Citastarp ceturtdiena, 7. martā, tiesneši viesojās arī Latvijas Republikas vēstniecībā Ungārijā, kur tikās ar Latvijas vēstnieku Ungārijā Vilmāru Heniņu un pārstāvniecības vadītāja vietnieku Gintu Serafinoviču. Tikšanās laikā tika pārrunāta Latvijas un Ungārijas divpusējā sadarbība, kā arī ar tiesiskuma principa īstenošanu saistīti jautājumi Ungārijā un Eiropas Savienībā.

Inetas Ziemeles priekšlasījums angļu valodā pieejams šeit.

No kreisās: Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs. Foto: Satversmes tiesas arhīvs.