Satversmes tiesas delegācija apmeklē Moldovas Republikas Konstitucionālo tiesu, sniedzot atbalstu tās integrācijai vienotas Eiropas tiesiskajā telpā

20.06.2023.

Šā gada 15.–17. jūnijā Satversmes tiesas delegācija divpusējās vizītes ietvaros apmeklēja Moldovas Konstitucionālo tiesu, sniedzot atbalstu tās integrācijai vienotas Eiropas tiesiskajā telpā, daloties ar aktuālākajām judikatūras atziņām un koordinējot abu tiesu darbību Pasaules Konstitucionālas justīcijas konferences Birojā.

Satversmes tiesu pārstāvēja priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesnesis Artūrs Kučs, tiesnese Jautrīte Briede un priekšsēdētāja padomnieks Andrejs Stupins. Puses pārrunāja abu tiesu sadarbību personu pamattiesību aizsardzībā, visas Eiropas konstitucionālo tiesu pārstāvību Pasaules Konstitucionālas justīcijas konferences Birojā, kā arī Satversmes tiesas un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas īstenoto projektu Moldovas Konstitucionālās tiesas kapacitātes stiprināšanai.

Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš uzsvēra, ka konstitucionālajām tiesām ir nepieciešama aktīva pārnacionāla dialoga uzturēšana, lai veicinātu starptautiskā miera un tiesiskās kārtības atjaunošanu, kā arī stiprinātu Eiropas vienotību: “Ciešas un koordinētas sadarbības ietvaros Satversmes tiesa un Moldovas Konstitucionālā tiesa nerimstoši pauž solidaritāti un vienotību ar Ukrainas tautu. Kopā mēs panācām Krievijas Federācijas Konstitucionālās tiesas izstāšanos no pasaules un Eiropas konstitucionālās justīcijas saimes. Tikai pateicoties mūsu vienotajai nostājai, Satversmes tiesa 2022. gada oktobrī tika apstiprināta Pasaules Konstitucionālas justīcijas konferences Biroja sastāvā. Tādējādi pašlaik divu nelielu valstu – Moldovas un Latvijas – konstitucionālās tiesas pārstāv un koordinē visas Eiropas konstitucionālo tiesu intereses, nodrošinot caurskatāmu un vispusīgu informācijas apmaiņu un ar iesniegtā rezolūcijas projekta palīdzību meklējot tiesisku risinājumu miera un starptautiskās tiesiskās kārtības atjaunošanai. Tas apliecina uzticēšanos vērtībām, kuras aizstāvam mūsu kopīgajā darbā.”

Tāpat arī Satversmes tiesas priekšsēdētājs uzvēra tos izaicinājumus, kuri sagaida Moldovas Konstitucionālo tiesu pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, sniedza ieskatu tiesvedības aktualitātēs un ieskicēja tos tiesību problēmjautājumus, kurus tiesa plāno skatīt tuvākajā nākotnē. Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs sniedza ziņojumu par to, kā konstitucionālās tiesas darbojas Eiropas Savienības tiesību piemērošanas jomā un uzsvēra būtiskākās Satversmes tiesas judikatūras atziņas šajā jautājumā. Savukārt tiesnese Jautrīte Briede uzstājās ar priekšlasījumu par nozīmīgākajām Satversmes tiesā pēdējā gada laikā izskatītajām lietām.

Vizītes noslēgumā Satversmes tiesas delegācija apmeklēja Latvijas vēstniecību Moldovā, lai ar vēstnieku Uldi Mikutu pārrunātu Satversmes tiesas un Moldovas Konstitucionālās tiesas divpusējās sadarbības aktualitātes, kā arī turpmākās iespējas tam, kā Latvijas valsts institūcijas sniegs atbalstu Moldovas tiesiskās sistēmas pilnvērtīgai integrācijai vienotas Eiropas tiesiskajā telpā.

 

Foto: Moldovas Konstitucionālā tiesa.