Satversmes tiesa uzņem ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību pārstāvjus Latvijā

08.05.2019.

Šodien, 8. maijā, Satversmes tiesas tiesneši tikās ar ārvalstu pārstāvniecību pārstāvjiem Latvijā (turpmāk – diplomātiskais korpuss). Šī tikšanās organizēta, lai diplomātiskā korpusa pārstāvjus iepazīstinātu ar Satversmes tiesu, tās kompetenci un informētu par konstitucionālo tiesību aktualitātēm Latvijā.

Satversmes tiesas tiesneši un ārvalstu pārstāvniecību pārstāvji Latvijā. Foto: Toms Norde.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sveica diplomātiskā korpusa pārstāvjus Satversmes tiesā un pauda gandarījumu, ka vienkopus pulcējušies tik daudzu valstu pārstāvji. Viņa uzsvēra tikšanās norises zīmīgo simbolismu, akcentējot maija mēneša nozīmi Latvijas vēsturē.

Ineta Ziemele savā priekšlasījumā pievērsās vairākām svarīgām tēmām. Viņa skaidroja Satversmes tiesas būtisko lomu tiesiskuma nostiprināšanā Latvijā. Kā vienu no svarīgākajiem aspektiem tiesiskas valsts attīstībā viņa uzsvēra nepieciešamību nodrošināt efektīvu līdzsvara un atsvara mehānisma darbību valsts varas atzaru starpā. Ineta Ziemele teica, ka, raugoties no efektīvas valsts funkcionēšanas perspektīvas, ir svarīgi, lai visi valsts varas atzari pienācīgi pildītu savas funkcijas, nepārsniegtu tām piešķirtās kompetences robežas un respektētu cits citu.

Ineta Ziemele uzsvēra, ka spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir svarīgs elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstības procesā. Satversmes tiesas uzdevums ir nodrošināt tiesisku līdzsvaru starp personas tiesībām, no vienas puses, un sabiedrības tiesībām un interesēm, no otras puses.

Citstarp Ineta Ziemele vērsa uzmanību arī uz to, ka Satversmes tiesas loma ir daudz plašāka nekā likumā noteiktais funkciju ietvars. Proti, līdztekus tiesas spriešanai tā veicina aktīvu dialogu ar tiesām starptautiskā un nacionālā līmenī, kā arī mērķtiecīgi iesaistās dialogā ar sabiedrību, aktualizējot tēmas par valsts pamatvērtībām.

Tikšanās otrajā daļā Satversmes tiesas tiesnese Daiga Rezevska diplomātisko korpusu informēja par vairākām juridiski sarežģītām lietām, kuras Satversmes tiesa izskatījusi pērnā gada ietvaros. Savā runā viņa akcentēja šādas lietas: par trokšņu robežlielumu regulējumu autotrašu tuvumā (Nr. 2017-02-03); par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas pārcelšanas kārtību (Nr. 2017-12-01), par vēlēšanu tiesību ierobežojumiem (Nr. 2017-25-01) un par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm, ja īpašumā ir deklarēta ārzemnieka dzīvesvieta (Nr. 2017-28-0306).

Daiga Rezevska uzsvēra, ka šie spriedumi un tajos paustās atziņas spilgti atspoguļo to, kā Satversmes tiesa, vērtējot apstrīdēto normu atbilstību Latvijas Republikas Satversmei, cīnās ar pagātnes sekām, nodarbojas ar tagadnes izaicinājumiem un veido nākotni, lai veicinātu Latvijas kā tiesiskas demokrātiskas valsts attīstību, kuras centrā ir cilvēks un savstarpējā cieņa vienam pret otru.

Pasākumā piedalījās 30 diplomātiskā korpusa diplomāti, kā arī pārstāve no Latvijas ārvalstu investoru padomes (FICIL).

Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles priekšlasījums (angļu valodā) ir pieejams šeit.

Satversmes tiesas tiesneses Daigas Rezevskas priekšlasījums (angļu valodā) ir pieejams šeit.

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2018. gadā (angļu valodā) pieejams šeit.