Satversmes tiesa turpinās lietas par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā, izskatīšanu tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

29.02.2024.

Satversmes tiesa, rakstveida procesā uzsākot lietas Nr. 2023-10-03 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam” izskatīšanu, secināja, ka tiesai ir nepieciešams papildus noskaidrot informāciju no lietas dalībniekiem un pieaicinātajām personām, un nolēma turpināt lietas izskatīšanu pēc būtības tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos.

Satversmes tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2023-10-03 notiks 2024. gada 4. jūnijā plkst. 10.00 Satversmes tiesas sēžu zālē (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1). Tiesas sēdēs tiešraide būs pieejama Satversmes tiesas YouTube kontā.

Lēmuma teksts.

Saistītā lieta: 2023-10-03