Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu, ar kuru apturēta Ķekavas novada domes saistošo noteikumu, kas nosaka azartspēļu organizēšanas kārtību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, darbība

21.03.2023.

Šodien, 21. martā, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-13-05 “Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 1‑2/11040 „Par Ķekavas novada domes 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” darbības apturēšanu” atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrās daļas 11. punktam un 42. panta desmitajai daļai, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai”.                                                        

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Ķekavas novada domes pieteikuma. Ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2021. gada 21. decembra rīkojumu Nr. 1‑2/11040 „Par Ķekavas novada domes 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” darbības apturēšanu” (turpmāk – apstrīdētais akts) ir apturēta 2021. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 22/2021 „Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka azartspēļu organizēšanas kārtību Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, darbība.

Saskaņā ar Noteikumu 2. punktu Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles. Savukārt atbilstoši Noteikumu 3. punktam šis aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kur līdz Noteikumu spēkā stāšanās brīdim ir izsniegta azartspēļu organizēšanas vietas licence vai citos normatīvajos tiesību aktos ir atļauts organizēt azartspēles.

Ministrs apstrīdētajā aktā norāda, ka Noteikumi neatbilst normatīvajiem aktiem ar augstāku juridisko spēku, jo pašvaldībai nav piešķirtas tiesības noteikt aizliegumu azartspēļu organizēšanai visā tās administratīvajā teritorijā. Savukārt Ķekavas novada dome šādam ministra viedoklim nepiekrīt un lūdz izvērtēt apstrīdētā akta atbilstību Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrās daļas 11. punktam un 42. panta desmitajai daļai, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-13-05