Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

11.01.2023.

Šodien, 11. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-44-01  “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Lietas fakti

Satversmes tiesā tika ierosinātas piecas lietas par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. Šīs lietas apvienotas vienā lietā, piešķirot tai nosaukumu “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.”

Pret katru no pieteikumu iesniedzējiem ir uzsākts kriminālprocess par Krimināllikumā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Minētajos kriminālprocesos pieteikumu iesniedzēju mantai ar procesa virzītāja lēmumu uzlikts arests. Vēlāk šajos procesos procesa virzītājs attiecībā uz arestēto mantu pieņēmis lēmumu uzsākt procesu par noziedzīgi iegūtu mantu un nodot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu izlemšanai tiesai.

Ar Ekonomisko lietu tiesas lēmumiem pieteikumu iesniedzēju manta atzīta par tādu, kas nav noziedzīgi iegūta, un process par noziedzīgi iegūtu mantu izbeigts. Par minētajiem lēmumiem prokurors iesniedzis protestu un/vai procesa virzītājs sūdzību. Izskatot prokurora protestu un/vai procesa virzītāja sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija nolēmusi pieteikumu iesniedzēju mantu atzīt par noziedzīgi iegūtu un konfiscēt to valsts labā.

Pieteikumu iesniedzēji uzskata, ka Kriminālprocesa likuma 631. panta trešā daļa neatbilst Satversmes 92. panta pirmajā teikumā ietvertajā tiesībām uz taisnīgu tiesu, jo liedz apgabaltiesas lēmumu pārsūdzēt kasācijas kārtībā. Proti, pieteikumu iesniedzējiem esot liegta iespēja pārbaudīt, vai apgabaltiesa, pieņemot lēmumu par mantas konfiskāciju, ir ievērojusi procesuālās tiesību normas un pareizi piemērojusi materiālās tiesību normas.

Pieteikumu iesniedzēji norāda, ka valstij ir jānodrošina iespēja pārsūdzēt apgabaltiesas lēmumu, ar kuru pieteikumu iesniedzēju manta atzīta par noziedzīgi iegūtu un konfiscējamu, jo tā rezultātā tiekot būtiski ierobežotas personas tiesības uz īpašumu. Turklāt prasība nodrošināt šā lēmuma pārsūdzību izrietot arī no Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa direktīvas 2014/42/ES par nozieguma rīku un noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu un konfiskāciju Eiropas Savienībā 8. panta 6. punkta..

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2021-44-01