Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā

24.01.2024.

Šodien, 24. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2023-10-03 “Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 37 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību” 3. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”.

Pieteikumu Satversmes tiesā iesniedzis Senāts. Pieteikuma iesniedzēja izskatīšanā ir administratīvā lieta, kas ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma par Jūrmalas pilsētas domes lēmuma atcelšanu. Ar šo lēmumu, kas pamatots ar apstrīdēto normu, personai atteikts piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, jo persona neesot Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices konfederācijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis. Pieteikuma iesniedzēja ieskatā apstrīdētā norma neatbilst Satversmes 91. pantā ietvertajam tiesiskās vienlīdzības principam, jo paredz atšķirīgu attieksmi pret nodokļu maksātājiem atkarībā no viņu pilsonības.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2023-10-03