Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

31.10.2023.

Šodien, 31. oktobrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2023-03-01 “Par likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 38. panta otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 38. panta pirmās un otrās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 105. panta pirmajam un trešajam teikumam un likuma “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” 42. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam un 92. panta pirmajam teikumam”.

No pieteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem izriet, ka pieteikumu iesniedzējiem pieder nekustamais īpašums – zemes gabals. Uz zemes gabala atrodoties citām personām piederošas būves. Pēc pieteikumu iesniedzēju ieskata, apstrīdētajās likuma normās paredzētā zemes lietošanas maksa tiem būtiski samazina ienākumus no īpašuma. Tāpat šajās normās tiekot lietoti citos tiesību aktos neminēti termini un ieviests jauns tiesību institūts – zemes lietošanas tiesības – nenosakot šādu tiesību saturu. Turklāt ar apstrīdētā likuma normām zemes īpašniekiem dalītā īpašuma gadījumā bez objektīva un saprātīga pamata esot noteikts vienāds zemes lietošanas maksas apmērs, neņemot vērā zemes īpašnieku atšķirīgos apstākļus, kas izrietot no tā, kādam mērķim uz viņiem piederošā zemes gabala esošā būve tiek izmantota. Ar apstrīdētā likuma 42. panta trešo daļu pretēji res judicata principam un tiesiskās paļāvības principam tiekot grozīti likumīgā spēkā stājušies tiesas nolēmumi un vienošanās.

Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Saistītā lieta: 2023-03-01