Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas noteic mācību procesa norisi skolās attālināti arī pēc ārkārtējās situācijas beigām

26.04.2022.

Šodien, 26. aprīlī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-33-0103  “Par Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkta, Izglītības likuma 1. panta 1.1 un 12.4 punkta, 14. panta 45. punkta, kā arī Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 27.1.3. apakšpunkta, 32.7 punkta 2. apakšpunkta un 32.7 punkta 3. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 112. pantam”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc vairāku skolēnu pieteikuma. Pieteikuma iesniedzēji ir dažāda vecuma skolēni, kas iegūst pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību Latvijas skolās. No 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 9. jūnijam, kā arī no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatīšanos visā Latvijas teritorijā bijusi izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā Pieteikuma iesniedzēji ieguva vispārējo izglītību, mācoties attālināti. Pieteikuma iesniedzēji iebilst, ka saskaņā ar apstrīdētajām normām arī pēc ārkārtējās situācijas beigām Pieteikuma iesniedzēju skolās izglītības ieguve notikusi attālināti.

Attālinātā mācību procesa rezultātā esot kritusies izglītības kvalitāte, kā arī Pieteikuma iesniedzējiem citos veidos traucēta izglītības ieguve.

Tādējādi apstrīdētās normas[1], paredzot attālinātās mācības arī pēc ārkārtējās situācijas beigām, ierobežo izglītības iespējas un pieejamību, līdz ar to pārkāpjot Satversmes 112. pantu.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmumu jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienas pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Informācija par lietu Nr. 2021-33-0103.


[1] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas 8. punkts noteic, ka Covid-19 infekcijas vai izplatīšanās draudu gadījumā Ministru kabinets epidemioloģiskās drošības nolūkos var noteikt izglītības procesa organizēšanas nosacījumus un kārtību, tai skaitā mācību procesa nodrošināšanai attālināti.

Izglītības likuma 1. panta 1.1 punkts noteic, ka attālinātās mācības ir klātienes izglītības procesa daļa, kurā izglītojamie mācās, tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodoties vienā telpā vai mācību vietā kopā ar pedagogu.

Šā panta 12.4 punkts nosaka: klātiene ir izglītības apguves forma, kurā izglītojamais izglītības saturu apgūst, apmeklējot izglītības iestādi, tai skaitā attālinātajās mācībās, atbilstoši izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai.

Savukārt šā likuma 14. panta 45. punkts paredz, ka Ministru kabinets nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību.

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360) 27.1.3. apakšpunkts noteic, kādos gadījumos iestādes, izņemot koledžas un augstskolas, var īstenot izglītības procesu daļēji vai pilnībā attālināti.

Atbilstoši Noteikumu Nr. 360 32.7 punkta 2. apakšpunktam no 2021. gada 7. aprīļa izglītības un sporta jomā ir pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošinātas mācības attālināti, izņemot šajā apakšpunktā minētos gadījumus.

Noteikumu Nr. 360 32.7 punkta 3. apakšpunkts citstarp paredz, kādos gadījumos var organizēt izglītības procesu klātienē 1.–6. un 12. klasē un rotācijas kārtībā 7.–9. un 10.–11. klasē, kā arī individuālās nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās.

 

Saistītā lieta: 2021-33-0103