Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par normām, kas aizliedz karavīram darboties politiskās partijās

19.09.2023.

Šodien, 19. septembrī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-33-01 „Par Militārā dienesta likuma 10. panta otrās daļas un 15. panta pirmās daļas 1. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 102. pantam”.

Lieta ierosināta pēc fiziskas personas pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējs ir profesionālā dienesta karavīrs, kas vēlas iestāties konkrētā politiskajā partijā. Taču apstrīdēto normu dēļ pieteikuma iesniedzējs nevar vienlaikus pildīt karavīra pienākumus un darboties politiskajā partijā.

Pieteikuma iesniedzējs norāda, ka apstrīdētajās normās ietvertais aizliegums nesamērīgi ierobežo tam Satversmes 102. pantā paredzētās tiesības uz biedrošanās brīvību. Likumdevēja izraudzītais līdzeklis neesot piemērots pamattiesību ierobežojuma leģitīmā mērķa sasniegšanai. Turklāt pastāvot saudzējošāki līdzekļi, kas mazāk ierobežotu personai Satversmes 102. pantā noteiktās pamattiesības, bet ļautu pamattiesību ierobežojuma leģitīmo mērķi sasniegt līdzvērtīgā kvalitātē. Proti, likumdevējs esot varējis pieņemt tādu regulējumu, kas ļauj karavīram būt politikās partijas dibinātājam un biedram, bet liedz aktīvi pārstāvēt savas politiskās intereses dienestā. Apstrīdētās normas arī pārkāpjot tiesiskās vienlīdzības principu. Profesionālā dienesta karavīri atrodoties vienādos un pēc noteiktiem kritērijiem salīdzināmos apstākļos, tostarp ar zemessargiem, rezerves karavīriem un Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, kuriem aizliegums darboties politiskās partijās nepastāvot. Šādai atšķirīgai attieksmei neesot objektīva un saprātīga pamata, un tā neesot samērīga.

Tiesas process

Satversmes tiesa lietu izskatīs rakstveida procesā. Nolēmums jāpieņem ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.

Plašāka informācija par Satversmes tiesas procesu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2022-33-01

Saistītā lieta: 2022-33-01