Satversmes tiesa pieņēmusi spriedumu lietā par dzīvojamo māju pārvaldniekam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju

19.02.2010.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2009-74-01 “Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 13. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106. pantam”.

Konstitucionālās sūdzības iesniedzējs Vitolds Peipiņš uzskatīja, ka Satversmei neatbilst norma, kas noteic, ka pārvaldniekam jābūt ieguvušam dzīvojamās mājas pārvaldīšanai nepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma, ciktāl tā attiecas uz personām, kurām ir praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā un cita attiecīga profesionālā izglītība, nav samērīga un neatbilst Satversmes 106. pantā nostiprinātajām tiesībām brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai. Tiesa secināja, ka personas spēju veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu var novērtēt ne vien pēc profesionālo izglītību apliecinoša dokumenta, bet arī noteiktā kārtībā pārbaudot tās zināšanas un prasmes.

Satversmes tiesa atzina, ka apstrīdētā norma attiecībā uz personām, kurām ir praktiskā darba pieredze dzīvojamo māju pārvaldīšanā un cita attiecīga profesionālā izglītība, zaudē spēku no 2010. gada 1. jūlija, jo likumdevējam jāizvērtē vairāki iespējamie risinājumi pārvaldnieka profesionālās kvalifikācijas novērtēšanā un jānosaka, kurš no tiem ir vispiemērotākais.

Satversmes tiesas spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas stāsies spēkā dienā, kad tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Sprieduma teksts ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv.

_________________________________________________________________________________________________________

Relīze PDF formātā: 2009-74-01_PR_par_spriedumu

Saistītā lieta: 2009-74-01