Satversmes tiesa pasludinās spriedumu lietā par kārtības, kādā izņem aizdomās turēto personu bioloģisko materiālu un DNS nacionālajā datu bāzē iekļauj un glabā ziņas par aizdomās turētajām personām un viņu DNS profilu

10.05.2016.

Ceturtdien, 2016. gada 12. maijā plkst. 14:00 Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1 pasludinās spriedumu lietā Nr. 2015‑14‑0103 „Par DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likuma 1. panta 2. un 6. punkta, 4. panta, 10. panta, 18. panta pirmās daļas, kā arī Ministru kabineta 2005. gada 23. augusta noteikumu Nr. 620 „DNS nacionālajā datu bāzē iekļaujamo ziņu sniegšanas, kā arī bioloģiskā materiāla un bioloģiskās izcelsmes pēdu izņemšanas kārtība” 2. un 13. punkta tiktāl, ciktāl tie attiecas uz aizdomās turētajām personām, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”.

Dalība tiesas sēdē

Dalība tiesas sēdē ir jāpieteic tiesas priekšsēdētāja palīdzei Līnai Kovalevskai, rakstot uz e-pastu lina.kovalevska@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67830748.

Lūdzam personas, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, pieteikties laicīgi. Personas, kas nav pieteikušas dalību tiesas sēdē, var tikt neielaistas tiesas sēžu zālē. Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam ierasties zālē, kā arī sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru (ja tāda ir) pirms sēdes sākuma.

Pēc sēdes sākuma personas tiesas zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2015-14-0103