Satversmes tiesa noteic kārtību par apjomu, kādā publicē lēmumus par lietas ierosināšanu un Satversmes tiesas nolēmumus, ja pieņemts lēmums ierobežot pieteikumā vai lietas materiālos ietvertās informācijas pieejamību

13.12.2022.

Satversmes tiesa 2022. gada 13. decembra rīcības sēdē secināja, ka kārtību, kādā izlemjams jautājums par pieteikumā vai lietas materiālos ietvertās informācijas pieejamības ierobežošanu pieteikuma izskatīšanas un lietas sagatavošanas stadijās, nosaka vairāki Satversmes tiesas rīcības sēžu lēmumi. Tomēr Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā nav noregulēts jautājums par to, kādā apjomā informācija par lietas ierosināšanu nosūtāma publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un lēmums par lietas ierosināšanu publicējams Satversmes tiesas mājaslapā internetā gadījumā, ja pieņemts lēmums ierobežot pieteikumā ietvertās informācijas pieejamību. Šo jautājumu līdz šim nav noregulējusi arī Satversmes tiesa. Līdzīgi nav noregulēts arī jautājums par to, kādā apjomā šādā gadījumā Satversmes tiesas nolēmums nosūtāms publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un publicējams tiesas mājaslapā internetā.

Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 26. panta pirmo daļu Satversmes tiesas likumā un Satversmes tiesas reglamentā neregulētus procesuālus jautājumus izlemj Satversmes tiesa. Līdz ar to Satversmes tiesa noteica kārtību par apjomu, kādā gadījumā, ja pieņemts lēmums ierobežot pieteikumā vai lietas materiālos ietvertās informācijas pieejamību, informācija par lietas ierosināšanu un Satversmes tiesas nolēmums nosūtāms publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Tāpat Satversmes tiesa noteica kārtību par apjomu, kādā minētajā gadījumā lēmums par lietas ierosināšanu un Satversmes tiesas nolēmums publicējams tiesas mājaslapā internetā.

Satversmes tiesa nolēma:

  1. Noteikt, ka gadījumā, ja pieņemts lēmums ierobežot pieteikumā ietvertās informācijas pieejamību, informācija par lietas ierosināšanu nosūtāma publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un lēmums par lietas ierosināšanu publicējams Satversmes tiesas mājaslapā internetā, aizsedzot to informāciju, kura atklāj pieteikuma iesniedzēja vai citas personas identitāti.
  2. Noteikt, ka gadījumā, ja pieņemts lēmums ierobežot pieteikumā vai lietas materiālos ietvertās informācijas pieejamību, Satversmes tiesas nolēmums nosūtāms publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un publicējams Satversmes tiesas mājaslapā internetā, aizsedzot to informāciju, kura atklāj pieteikuma iesniedzēja vai citas personas identitāti.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Saistītā lieta: 2021-41-01