Satversmes tiesa nolemj tiesnešu atlīdzības lietā papildus atzīt par pieaicinātām personām Valsts kontroli, tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un Aiju Riebu; lietā izsludināts pārtraukums līdz 26. septembrim

20.09.2017.

2017. gada 20. septembrī Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka skatīt lietu Nr. 2016‑31‑01 “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.1panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam”.

Satversmes tiesa, lai sekmētu vispusīgu un objektīvu lietas izskatīšanu, tiesas sēdē pieņēma lēmumu atzīt par pieaicinātam personām lietā un aicināt uz tiesas sēdi arī Valsts kontroli, tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču un Aiju Riebu, kura pēc Satversmes tiesas lūguma veikusi datu apkopojumu un analīzi par valsts pārvaldes 12. mēnešalgu grupai piederīgu amatpersonu reālo atlīdzību, datus salīdzinot ar tiesnešu algām.

Tiesas sēdes laikā tika uzklausītas lietas dalībnieku pārstāves, proti, Tieslietu padomes pārstāve Tieslietu padomes Sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča un Latvijas Republikas Saeimas pārstāve Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka.

Tiesa uzklausīja arī vairākas lietā pieaicinātās personas: Tieslietu ministriju, kuru pārstāvēja Tiesu administrācijas Finanšu un administratīvā departamenta Budžeta nodaļas vadītāja Olita Āboliņa, Finanšu ministriju, kuru pārstāvēja Finanšu vadības un metodoloģijas departamenta direktore Daiga Gulbe, Valsts kontroles pārstāvi Valsts kontroles Revīzijas un metodoloģijas departamenta direktori Zitu Zariņu, Latvijas Republikas tiesībsarga pārstāvi Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja vietnieku Raimondu Koņuševski un Ģenerālprokuratūras pārstāvi Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokuroru Gintu Bērziņu.

Satversmes tiesa turpinās lietas izskatīšanu 2017. gada 26. septembrī plkst. 10:00. Tiesas sēde notiks Satversmes tiesa sēžu zālē Rīgā, Jura Alunāna ielā 1.

Dalība tiesas sēdē

Interesentus, kas vēlas apmeklēt tiesas sēdi, lūdzu pieteikties tiesas sēžu sekretārei, rakstot uz e-pastu Paula.Pece@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830746.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem dalībai tiesas sēdē jāpiesakās, rakstot uz e-pastu ketija.strazda@satv.tiesa.gov.lv vai zvanot 67830737, 26200580.

Lai netraucētu tiesas sēdes norisi, lūdzam uz tiesas sēdi ierasties savlaicīgi. Lūgums plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem sagatavot filmēšanas un fotografēšanas aparatūru pirms tiesas sēdes sākuma. Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiesas sēdes ar lietas dalībnieku piedalīšanos tiek ierakstītas, līdz ar to vēlāka ierašanās vai jebkāda cita veida trokšņa izraisīšana tiesas sēdes laikā var traucēt ierakstu. Pēc tiesas sēdes sākuma personas tiesas sēžu zālē netiks ielaistas.

Saistītā lieta: 2016-31-01