Satversmes tiesa neaptur tiesvedību a/s „Latvijas Krājbanka” civillietā

28.03.2012.

2012. gada 21. martā Satversmes tiesā tika saņemts Santas Ančas, Jevgēnijas Dimperes, Inas Inkēnas un Raimonda Paula (Pieteikuma iesniedzēji) lūgums piemērot pagaidu noregulējumu lietā Nr. 2012-07-01, kas Satversmes tiesā tika ierosināta 2012. gada 8. martā, un apturēt tiesvedību civillietā Nr. C04523311 daļā par administratora pieteikuma izskatīšanu par MAS „Latvijas Krājbanka” bankrota procedūras uzsākšanu.

Pieteikuma iesniedzēji uzskata, ka bankrota procedūras uzsākšana padarīs neiespējamu sanācijas piemērošanu un MAS „Latvijas Krājbanka” maksātspējas atjaunošanu. Gadījumā, ja Satversmes tiesa atzīs apstrīdētās normas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmei, bankrota procedūras uzsākšana padarīšot Satversmes tiesas sprieduma izpildi par neiespējamu. Savukārt Pieteikuma iesniedzēju īpašuma tiesībām tikšot nodarīts neatgriezenisks un nenovēršams aizskārums.

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesa 2012. gada 27. martā izskatīja minēto lūgumu rīcības sēdē un norādīja, ka saskaņā ar Satversmes 85. pantu un Satversmes tiesas likuma 1. pantu Satversmes tiesa veic tiesību normu kontroli, proti, pārbauda to atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām. Satversmes tiesa lietas Nr. 2012-07-01 ietvaros nevar vērtēt maksātnespējas procesa rezultātā izvēlēto procedūras veidu un tā pamatotību.

Izskatot lietu pēc būtības, Satversmes tiesa var ne vien lemt par apstrīdēto normu atbilstību vai neatbilstību augstāka juridiska spēka tiesību normai, bet arī noteikt gan konkrētu brīdi, ar kuru apstrīdētās normas zaudē spēku, gan paredzēt sprieduma izpildes kārtību. Pieteikuma iesniedzēju lūgumā, tiesasprāt, nav ietverti pietiekami argumenti, kas pamatotu nepieciešamību piemērot pagaidu līdzekļus pirms lietas Nr. 2012-07-01 izskatīšanas pēc būtības.

Satversmes tiesas likuma 19.panta trešās daļas otrais teikums paredz, ka „lietas ierosināšana Satversmes tiesā liedz attiecīgās civillietas, krimināllietas vai administratīvās lietas izskatīšanu vispārējās jurisdikcijas tiesā līdz Satversmes tiesas sprieduma pasludināšanas brīdim”. Civilprocesa likuma 214. panta 4. punkts uzliek tiesai pienākumu apturēt tiesvedību lietā, ja „Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu sakarā ar puses vai trešās personas iesniegto konstitucionālo sūdzību”.

Satversmes tiesa uzskatīja par nepieciešamu atturēties no iejaukšanās konkrētās civillietas gaitā, dodot iespēju vispārējās jurisdikcijas tiesai izvēlēties piemērotāko rīcības modeli konkrētajā lietā. Savukārt, ja vispārējās jurisdikcijas tiesa, izspriežot lietu, taisītu nolēmumu, kas var būtiski aizskart Pieteikuma iesniedzēju pamattiesības, kuru aizsardzībai ierosināta lieta Satversmes tiesā, Satversmes tiesa saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 19.panta piekto daļu var lemt par attiecīgā nolēmuma izpildes apturēšanu.

Ņemot vērā minēto, Satversmes tiesa atteicās apturēt tiesvedību civillietā Nr. C04523311 daļā par administratora pieteikuma izskatīšanu par maksātnespējīgās akciju sabiedrības „Latvijas Krājbanka” bankrota procedūras uzsākšanu.

Saistītā lieta: 2012-07-01