Satversmes tiesa lietu par azartspēļu ierobežojumiem Rīgā izskatīs pilnā septiņu tiesnešu sastāvā

07.03.2024.

Šā gada 5. martā Satversmes tiesa rīcības sēdē lietā par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem Rīgā pieņēma lēmumu izskatīt lietu pilnā tiesas sastāvā: tiesneši Aldis Laviņš, Irēna Kucina, Gunārs Kusiņš, Jānis Neimanis, Artūrs Kučs, Anita Rodiņa un Jautrīte Briede.

Kā iepriekš tika ziņots, 15. februārī Saeima apstiprināja Satversmes tiesas tiesneša amatā Mārtiņu Mitu. Jauns Satversmes tiesas tiesnesis bija jāapstiprina, jo tiesneša Gunāra Kusiņa 10 gadu pilnvaru termiņš notecēja šā gada 19. februārī. Savukārt Mārtiņš Mits dos tiesneša zvērestu un amata pienākumus sāks pildīt šā gada septembrī, kad noslēgs tiesneša pilnvaras Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Satversmes tiesa rīcības sēdē secināja, ka Satversmes tiesas likuma 11. panta trešā daļa veido kārtību, kādā apstiprināms jauns Satversmes tiesas tiesnesis, ja iepriekšējā tiesneša pilnvaras ir izbeigušās. Šāda kārtība ir vērsta uz to, lai Satversmes tiesas spriešana un citu ar tiesas darbību saistītu jautājumu izlemšana tiesneša pilnvaru izbeigšanās gadījumā netiktu pārtraukta. Minētā norma regulē gadījumu, kad Saeima vēl nav apstiprinājusi citu tiesnesi tāda Satversmes tiesas tiesneša vietā, kura pilnvaras izbeidzas līdz ar to termiņa beigām vai sakarā ar noteiktā vecuma sasniegšanu. Taču tiesneša amata izpildei būtisks nosacījums ir ne tikai apstiprināšana Saeimā, bet arī tiesneša zvēresta (svinīgā solījuma) došana. Arī tad, ja Saeima ir apstiprinājusi tiesnesi tāda Satversmes tiesas tiesneša vietā, kura pilnvaras beidzas līdz ar to termiņa beigām vai sakarā ar noteiktā vecuma sasniegšanu, viņš nevar sākt pildīt amata pienākumus, ja vēl nav devis tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu).

Tādējādi Satversmes tiesa atzina, ka ar tiesību sistēmu un mērķi ir saderīgs tāds Satversmes tiesas likuma 11. panta trešās daļas iztulkojums, ka Satversmes tiesas tiesneša pilnvaras, kuras izbeidzas līdz ar to termiņa beigām, uzskatāmas par pagarinātām līdz brīdim, kad Saeima šā tiesneša vietā ir apstiprinājusi citu tiesnesi un tas devis tiesneša zvērestu (svinīgo solījumu). Šāds iztulkojums nodrošina tiesas spriešanas un citu ar tiesas darbību saistītu jautājumu izlemšanas nepārtrauktību, vienlaikus saglabājot likumdevēja uzsvērto ikviena tiesneša balss nozīmi tiesas darbā.

Rīcības sēdes lēmums

Saistītā lieta: 2023-27-03