Satversmes tiesa līdz 16. jūnija plkst. 10.00 izsludina pārtraukumu lietā par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā

11.06.2020.

Ceturtdien, 11. jūnijā, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2019-23-01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, lietas izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti videokonferences režīmā.

Šī lieta ir ierosināta pēc SIA “Spilbridge & Partners” pieteikuma. Tiesas sēdē piedalījās un pieteikuma iesniedzēja viedokli pauda zvērināti advokāti Elīna Čakste un Oskars Jonāns. Saeimas viedokli pauda Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks Andrejs Stupins.

Pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas un izjautāšanas Satversmes tiesa uzklausīja un uzdeva jautājumus arī lietā pieaicinātajai personai Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektoram Mg. iur. Mārcim Krūmiņam.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies otrdien, 16. jūnijā, plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās uzklausīt un uzdot jautājumus lietā pieaicinātajām personām: Tieslietu ministrijai, tiesībsargam, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras docentei Dr. iur. Dainai Osei, kā arī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras lektoram Mg. iur. Jānim Lapsam.

Tiešraide no tiesas sēdes norises 16. jūnijā būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. jūnijā pirms pārtraukuma redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 11. jūnijā pēc pārtraukuma redzams šeit:

 

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2019-23-01