Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojumu

05.11.2012.

2013. gada 5. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2013-10-05 „Par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 2013. gada 8. februāra rīkojuma Nr. 67 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošo noteikumu Nr. 42 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apturēšanu daļā” attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1202 atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai un trešajai daļai, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 26. panta pirmajai daļai un likuma “Par pašvaldībām” 49. panta pirmajai daļai”.

Lietas fakti

Apstrīdētais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra citastarp aptur Jūrmalas teritorijas plānojuma darbību attiecībā uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 1300 002 1202. Strīdus objekts Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā paredzēts kā jauktā darījumu apbūves teritorija un tai atļautā izmantošana ir pludmales centrs un sabiedriskās ēdināšanas objekts. Zemes gabals atrodas dabas parka „Ragakāpa” teritorijā dabas lieguma zonā.

Ministru kabinets šā gada oktobrī pieņēma noteikumus Nr. 1119 „Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 10. augusta noteikumos Nr. 702 „Dabas parka „Ragakāpa” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””, ar kuriem citastarp izveidota jauna dabas parka funkcionālā zona – neitrālā zona. Strīdus zemes vienība iekļauta dabas parka neitrālajā zonā.

Saskaņā ar šiem noteikumiem vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 2013. gada 31. oktobrī izdeva rīkojumu, ar kuru atcēla apstrīdētā rīkojuma daļu, kas attiecas uz strīdus objektu.

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 2. punkts noteic, ka tiesvedību lietā var izbeigt līdz sprieduma pasludināšanai ar Satversmes tiesas lēmumu, ja apstrīdētā tiesību norma (akts) ir zaudējusi spēku. Tādējādi tiesa nolēma, ka tiesvedība lietā Nr. 2013-10-05 ir izbeidzama.

Līdz ar to Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2013-10-05.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2013-10-05_PR par izbeigšanu

Saistītā lieta: 2013-10-05