Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par vadības līgumiem

03.02.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-45-03 „Par Ministru kabineta 1997. gada 21. janvāra noteikumu Nr. 46 „Noteikumi par vadības līgumiem” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 64. pantam un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta pirmajai, sestajai un desmitajai daļai”.

Satversmes tiesa secināja, ka strīds lietā vairs nepastāv, jo Ministru kabinets 2008. gada nogalē ir atzinis noteikumus par spēku zaudējušiem no šā gada 1. janvāra. Saskaņā ar Satversmes tiesas likumu Satversmes tiesa šādos gadījumos ir tiesīga izbeigt tiesvedību; šā noteikuma mērķis ir nodrošināt Satversmes tiesas procesa ekonomiju gadījumos, kad vairs nepastāv strīds lietā.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.

Saistītā lieta: 2008-45-03