Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par teritorijas plānojumu Rīgā, Deglava ielā

13.11.2008.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2008-24-03 „Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006. – 2018. gadam daļas, kas paredz, ka teritorija starp A. Deglava ielu, Lubānas ielu, izbūvēto A. Deglava ielas turpinājumu līdz Kaives ielai un projektēto Rembates ielu ir jauktas apbūves teritorija, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 115. pantam”.

Satversmes 1. pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Satversmes 115. pants noteic, ka valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu.

Lieta ir ierosināta pēc astoņpadsmit Rīgas iedzīvotāju konstitucionālās sūdzības. Pieteikuma iesniedzēji norādīja, ka apstrīdētajā teritorijā esot izveidojusies savrupmāju apbūve, taču teritorijas plānojums tagad paredzot daudzstāvu apbūvi, atļaujot būvēt pat par 25 stāviem augstākas ēkas. Pieņemot plānojumu, pašvaldība neesot nodrošinājusi sabiedrības viedokļa un atbildīgo institūciju uzklausīšanu, pušu interešu izvērtēšanu un līdzsvarošanu atbilstoši normatīvo aktu un teritorijas plānošanas principu prasībām.

Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētās teritorijas plānojuma izstrāde vēl nav pabeigta, proti Rīgas pilsētas dome ir uzsākusi plānojuma grozījumu izstrādi. Satversmes tiesa jau iepriekš ir atzinusi, ka tai nav tiesību iejaukties vietējo pašvaldību teritorijas plānošanas procesā, ja tas vēl nav noslēdzies.

Satversmes tiesa norādīja, ka, lai izvērtētu, vai apstrīdētajā teritorijā ir iespējama daudzstāvu māju būvniecība, teritorijai ir nepieciešams detālplānojums. Izstrādājot detālplanojumu, jāņem vērā tas apstāklis, ka blakus zemesgabalam, kurā plānota būvniecība, atrodas vairākas savrupmājas, turklāt plānotā būvniecība paredzēta pilsētas kvartāla iekšienē. Līdz ar to detālplānojumā nepieciešams izvērtēt, vai vispār iespējams kompleksi atrisināt visus tos jautājumus, kas rastos, ja starp esošo apbūvi tiktu īstenota jauna, kvalitatīvi un kvantitatīvi atšķirīga apbūve. Proti, viens no detālplānojuma uzdevumiem ir nodrošināt to, lai plānotie objekti un dabā jau pastāvošie objekti spētu pienācīgi funkcionēt.

Satversmes tiesa atzina, ka, ņemot vērā, ka apstrīdētās teritorijas plānošanas process nav noslēdzies, tiesvedības turpināšana lietā nav iespējama.

Lēmums par tiesvedības izbeigšanu ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un ir pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2008-24-03_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2008-24-03