Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas paredz tiesības atteikt kasācijas tiesvedības ierosināšanu

06.11.2013.

2013. gada 6. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2013-14-01 „Par Civilprocesa likuma 464.1panta otrās daļas 2. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma (slīprakstā)

Senatoru kolēģija var atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību arī šādos gadījumos: [..] [ja] nerodas šaubas par apelācijas instances tiesas sprieduma tiesiskumu, un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā.

Augstākā juridiska spēka norma

Satversmes 92. panta pirmais teikums: Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Lietas fakti

Lietā tikai apvienotas lietas, kas ierosinātas pēc Daiņa Rozenfelda un Jērana Hartmana konstitucionālās sūdzības.

Lieta ar identisku prasījumu Satversmes tiesā jau ir izskatīta un 2012. gada 21. oktobrī pieņemts spriedums, ar kuru apstrīdētā norma atzīta par atbilstošu 92. panta pirmajam teikumam (spriedums lietā Nr. 2013-02-01).

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka tiesvedību lietā var izbeigt līdz sprieduma pasludināšanai ar Satversmes tiesas lēmumu, ja pasludināts spriedums citā lietā par to pašu prasījuma priekšmetu. Tādējādi tiesa nolēma, ka tiesvedība lietā Nr. 2013-14-01 ir izbeidzama.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2013-14-01_PR par izbeigšanu

 

Saistītā lieta: 2013-14-01