Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par normu, kas neparedz lietas dalībnieku tiesības pieteikt noraidījumu tiesnešiem kasācijas tiesvedības ierosināšanas stadijā civilprocesā

16.09.2020.

Satversmes tiesa 2020. gada 15. septembrī pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2020‑22‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Apstrīdētā norma

Civilprocesa likuma 464. panta pirmā daļa:

“Lai izlemtu jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, kasācijas sūdzības, pretsūdzības un protestus pēc šā likuma 460. panta pirmajā daļā un 463. panta trešajā daļā noteikto paskaidrojumu iesniegšanas termiņa izbeigšanās izskata Augstākās tiesas rīcības sēdē departamenta priekšsēdētāja noteiktā kārtībā izveidota tiesnešu kolēģija triju tiesnešu sastāvā.”

Augstāka juridiskā spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 92. panta pirmais teikums: “Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.”

Lietas fakti

Pieteikuma iesniedzēja SIA “Vecpilsētas celtnes un būves” pārsūdzēja civillietā pieņemtu apelācijas instances tiesas spriedumu kasācijas kārtībā. Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kolēģija apstrīdētajā normā noteiktajā kārtībā nolēma atteikties ierosināt kasācijas tiesvedību pēc pieteikuma iesniedzējas kasācijas sūdzības.

Pieteikuma iesniedzēja norāda, ka apstrīdētā norma neparedz lietas dalībnieku tiesības tikt informētiem par tiesnešiem, kas izlems jautājumu par kasācijas tiesvedības ierosināšanu, un pieteikt tiem noraidījumu. Tādēļ apstrīdētā norma neatbilstot Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

Satversmes tiesa 2020. gada 16. jūlijā ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr. 2019‑23‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam” (turpmāk – lieta Nr. 2019‑23‑01), ar kuru apstrīdētā norma atzīta par atbilstošu Satversmes 92. panta pirmajam teikumam.

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesa secināja, ka lietā Nr. 2020‑22‑01 prasījuma priekšmets ir identisks tam, par kuru jau pasludināts spriedums lietā Nr. 2019‑23‑01, jo prasījums, par kuru pieņemts spriedums lietā Nr. 2019‑23‑01, sakrīt ar SIA “Vecpilsētas celtnes un būves” pieteikumā ietverto prasījumu un pieteikumā nav norādīti tādi faktiskie apstākļi vai argumenti, kas nebūtu izvērtēti pēc būtības lietā Nr. 2019‑23‑01. Tādēļ saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 5. punktu tiesvedība lietā Nr. 2020‑22‑01 ir izbeidzama.

Satversmes tiesa nolēma:

izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2020‑22‑01 “Par Civilprocesa likuma 464. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”.

Lēmums nav pārsūdzams.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā.

Relīze PDF formātā pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-22-01