Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par ierobežojumu noteikt sodu, kas ir mazāks par likumā paredzēto

12.09.2008.

Satversmes tiesa šonedēļ ir pieņēmusi lēmumu izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2008-10-01 „Par Krimināllikuma 49. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. pantam”.

Satversmes 92. pants nodrošina ikvienas personas tiesības aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā.

Apstrīdētā norma – Krimināllikuma 49. panta ceturtā daļa – noteica, ka, konstatējot atbildību mīkstinošos apstākļus (kas var būt pamats kriminālsoda samazināšanai), sodu tomēr nedrīkst samazināt personām, kas atzītas par vainīgām smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanā; šāds aizliegums neattiecās tikai uz nepilngadīgajiem, sievietēm un personām, kuras agrāk nav bijušas notiesātas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

Lieta tika ierosināta pēc Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas pieteikuma; tas tika iesniegts, izskatot lietu, kurā apsūdzētā persona noziedzīgu nodarījumu izdarīja, būdama ierobežotas pieskaitāmības stāvoklī.

Satversmes tiesa konstatēja, ka 2007. gada 8. novembrī Saeima pieņēma likumu „Grozījumi Krimināllikumā”, izslēdzot apstrīdēto normu. Apstrīdētā norma zaudējusi spēku 2008. gada 1. septembrī. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 29. pantu šādos gadījumos tiesvedību lietā var izbeigt.

Satversmes tiesa norādīja, ka tiesas pieteikums Satversmes tiesā var būt tikai konkrētas lietas ietvaros, proti, ja apstrīdētā norma ir nepieciešama konkrētas lietas izskatīšanai. Satversmes tiesa secināja, ka turpmākā tiesvedība lietā, raugoties no procesuālās ekonomijas viedokļa, nav lietderīga, jo apstrīdētā norma konkrētās krimināllietas izspriešanai vairs nav nepieciešama.

Lēmums par tiesvedības izbeigšanu ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


Relīze PDF formātā: 2008-10-01_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2008-10-01