Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par Civilprocesa likuma normām, kas regulē prasības priekšmetu

12.11.2012.

2012. gada 9. novembrī Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2012-17-01 „Par Civilprocesa likuma 128. panta otrās daļas 3., 5. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92. pantam”.

Apstrīdētās normas

Civilprocesa likuma 128. panta otrā daļa noteic, ka prasības pieteikumā norādāms prasības priekšmets (3. punkts), apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato savu prasījumu, un pierādījumi, kas tos apstiprina (5. punkts), kā arī prasītāja prasījumi (7. punkts).

Augstākā juridiska spēka normas

Satversmes 90. pants: Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības.

Satversmes 92. pants: Ikviens var aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses taisnīgā tiesā. Ikviens uzskatāms par nevainīgu, iekams viņa vaina nav atzīta saskaņā ar likumu. Nepamatota tiesību aizskāruma gadījumā ikvienam ir tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu. Ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību.

Lietas fakti

Lietā tikai apvienotas lietas, kas ierosinātas pēc „Yelverton Investments B.V.”, „IAG Industrieanlagen GmbH”, sabiedrības ar ierobežotu atbildību „IAG” un „Yelverton Investment B.V.” konstitucionālās sūdzības, kā arī Jeļenas Līnes konstitucionālās sūdzības.

Lieta ar identisku prasījumu Satversmes tiesā jau ir izskatīta un 2012. gada 1. novembrī pieņemts spriedums, ar kuru apstrīdētās normas atzītas par atbilstošām Satversmes 90. un 92. pantam (spriedums lietā Nr. 2012-06-01). Tiesa minētajā spriedumā atzina, ka prasības pieteikumā ietvertie prasījumi ir izskatāmi vienā tiesvedības procesā tikai tādā gadījumā, ja tā dalībnieku intereses ir savstarpēji līdzsvarotas un tiek nodrošināts tiesvedības procesa taisnīgums.

Tiesas secinājumi un lēmums

Satversmes tiesas likuma 29. panta pirmās daļas 5. punkts noteic, ka tiesvedību lietā var izbeigt līdz sprieduma pasludināšanai ar Satversmes tiesas lēmumu, ja pasludināts spriedums citā lietā par to pašu prasījuma priekšmetu. Tādējādi tiesa nolēma, ka tiesvedība lietā Nr. 2012-17-01 ir izbeidzama.

Līdz ar to Satversmes tiesa izbeidza tiesvedību lietā Nr. 2012-17-01 „Par Civilprocesa likuma 128. panta otrās daļas 3., 5. un 7. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 90. un 92. pantam”.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Lēmums ir pieejams Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2012-17-01_PR par izbeigšanu

Saistītā lieta: 2012-17-01