Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par Bulduru teritorijas plānojumu

13.02.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2008-23-03 „Par Jūrmalas pilsētas domes 2004. gada 1. decembra saistošo noteikumu Nr. 22 „Par detālplānojuma projekta „Bulduri 1001” saistošās daļas apstiprināšanu” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Satversmes 115. pants noteic ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē.

Satversmes tiesa savos spriedumos jau vairākkārt norādījusi, ka likumdevējam jānosaka termiņš, kādā Satversmes tiesā var apstrīdēt teritorijas plānojumus un detālplānojumus. Saeima līdz šim to nav izdarījusi. Līdz konkrētu termiņu noteikšanai normatīvajos aktos Satversmes tiesa uzskata par savu pienākumu izvērtēt, vai pieteikums, kurā tiek apstrīdēts detālplānojums, nav iesniegts novēloti.

Satversmes tiesa secināja, ka pieteikuma iesniedzēji konstitucionālo sūdzību iesniedza vairāk kā trīsarpus gadus pēc teritorijas plānojuma (detālplānojuma) spēkā stāšanās. Šajā laikā strīdus teritorijā noritējuši vairāki būvniecības procesi, vairāki objekti jau ir pabeigti. Atsevišķos apstrīdētā detālplānojuma teritorijā ietilpstošos zemesgabalos atjaunot agrāko situāciju, kāda tā bija pirms apstrīdētā detālplānojuma spēkā stāšanās, būtu ļoti grūti vai pat neiespējami.

Tādējādi tiesa secināja, ka pēc apstrīdētā detālplānojuma spēkā stāšanās ir pagājis pārāk ilgs laiks. Detāplānojuma atzīšana par spēkā neesošu šobrīd nonāktu pretrunā ar tiesiskās stabilitātes un tiesiskās paļāvības principu. Līdz ar to tiesvedība šajā lietā tika izbeigta.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.


Relīze PDF formātā: 2008-23-03_PR_par_izbeigsanu

Saistītā lieta: 2008-23-03