Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par bērna kopšanas pabalsta maksimālā apmēra ierobežojumu

28.12.2006.

Šodien, 28. decembrī, Satversmes tiesa rīcības sēdē nolēma izbeigt tiesvedību lietā Nr. 2006-24-03 “Par Ministru kabineta 2004. gada 7. decembra noteikumu Nr. 1003 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā bērna kopšanas pabalstu un piemaksu pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem” 3.1. punktā un Ministru kabineta 2006. gada 8. augusta noteikumu Nr. 644 “Noteikumi par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību” 2.2. punktā ietvertās normas vārdu “un ne vairāk kā 392 lati mēnesī” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam”. Tiesvedība lietā izbeigta, jo 11. decembrī citā lietā pasludināts spriedums, ar kuru tās pašas normas atzītas par atbilstošām Satversmei.

Apstrīdētā norma noteic, ka noteic, ka pabalsta apmērs personai, kura kopj bērnu vecumā līdz gadam, ja šī persona ir nodarbināta dienā, ar kuru pabalsts tiek piešķirts, un atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, nevar pārsniegt 392 latus mēnesī. Lieta Satversmes tiesā bija ierosināta pēc Marinas Ķēniņas, Ineses Lazdupes, Ineses Līces, Ilzes Lūses, Indras Markovas, Ilzes Mālkalnes, Gintas Ozolas, Sniedzes Sainsas, Ildzes Straumes, Nellijas Titovas un Daces Voitkevičas konstitucionālās sūdzības.

2006. gada 11. decembrī Satversmes tiesa pasludināja spriedumu lietā Nr. 2006-10-03. Šajā lietā Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma paredz atšķirīgu attieksmi, tomēr tai ir leģitīms mērķis, proti, tā ļauj īstenot arī citu cilvēku tiesības uz sociālo nodrošinājumu, kā arī nav pārkāpts samērīguma princips. Turklāt bērna kopšanas pabalsts, lai arī tā apmērs lielā mērā ir atkarīgs no veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, ir sociālā palīdzība, nevis sociālās apdrošināšanas pakalpojums. Līdz ar to pieteikuma iesniedzējām nav tiesību saņemt bērna kopšanas pabalstu proporcionāli viņu veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Un bērna kopšanas pabalsta maksimālais apmērs (392 lati) nav arī nesamērīgi mazs.

Lēmums par tiesvedības izbeigšanu ir galīgs un nav pārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistītā lieta: 2006-24-03