Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par autonomu reliģisko draudžu reģistrācijas noteikumiem

12.11.2009.

Satversmes tiesa ir pieņēmusi lēmumu par tiesvedības izbeigšanu lietā Nr. 2009-13-0106 „Par Reliģisko organizāciju likuma 10. panta trešās daļas trešā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. pantam un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantam”.

Lietā pastāvēja strīds par reliģisko draudžu reģistrācijas noteikumiem. Saskaņā ar apstrīdēto normu, autonoma draudze nevarēja tikt reģistrēta, ja attiecīgās konfesijas kanoniskie noteikumi nepieļauj autonomu draudžu darbību. Pieteikuma iesniedzēja – Administratīvā rajona tiesa – uzskatīja, ka šāda norma ir pretrunā ar Satversmes 99. pantu un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantu, kas garantē reliģiskās pārliecības brīvību.

Satversmes tiesa konstatēja, ka šā gada 29. oktobrī tika pieņemti grozījumi Reliģisko organizāciju likumā, saskaņā ar grozījumiem apstrīdētā norma tika izslēgta no likuma. Turpmāk autonomu draudzi būs iespējams reģistrēt arī gadījumā, ja to nepieļauj attiecīgās konfesijas kanoniskie noteikumi. Tādēļ Satversmes tiesa secināja, ka strīds lietā ir novērsts un nav nepieciešams turpināt tiesvedību lietā.

Satversmes tiesas lēmums ir galīgs un nepārsūdzams. Tas tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams arī Satversmes tiesas mājas lapā.

Saistītā lieta: 2009-13-0106