Satversmes tiesa izbeidz tiesvedību lietā par Amatas novada teritorijas plānojumu daļā

17.03.2020.

Satversmes tiesa 2020. gada 17. martā ir pieņēmusi lēmumu lietā Nr. 2019‑14‑03  “Par Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļā par Zaubes pagasta Annas ciema robežām un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4296 009 0047 teritorijas izmantošanas veidu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

 Apstrīdētais tiesību akts

Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļā par Zaubes pagasta Annas ciema robežām un nekustamā īpašuma “Kalna Cerēni” ar kadastra Nr. 4296 009 0047 (turpmāk – nekustamais īpašums “Kalna Cerēni”) teritorijas izmantošanas veidu.

Augstāka juridiska spēka norma

Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 115. pants: “Valsts aizsargā ikviena tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, sniedzot ziņas par vides stāvokli un rūpējoties par tās saglabāšanu un uzlabošanu”.

Lietas fakti

Lieta ierosināta pēc Uģa Lapiņa pieteikuma. Pieteikuma iesniedzējam pieder nekustamais īpašums, kas atrodas Amatas novadā, Zaubes pagastā un robežojas ar nekustamo īpašumu “Kalna Cerēni”. Ar apstrīdēto tiesību aktu nekustamais īpašums “Kalna Cerēni” esot iekļauts Zaubes pagasta Annas ciema robežās, mainot teritorijas izmantošanas veidu, proti, nosakot, ka tas ir “publiskas apbūves teritorija”.

Pieteikuma iesniedzējs uzskata, ka apstrīdētais tiesību akts pārkāpj vairākas teritorijas attīstības plānošanu regulējošo normatīvo aktu normas un teritorijas attīstības plānošanas principus. Apstrīdētā tiesību akta izstrādes materiālos neesot pamatojuma ne Zaubes pagasta Annas ciema robežas grozīšanai, ne nekustamā īpašuma “Kalna Cerēni” teritorijas izmantošanas veida maiņai. Tādējādi apstrīdētais tiesību akts neatbilstot Satversmes 115. pantam.

Tiesas secinājumi un lēmums

Amatas novada dome lūgusi izbeigt tiesvedību lietā, jo apstrīdētais tiesību akts ir zaudējis spēku. [2.]

Vērtējot, vai ir pamats izbeigt tiesvedību lietā, Satversmes tiesa noskaidroja: 1) vai apstrīdētā norma ir zaudējusi spēku un 2) vai nepastāv apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt. [7.]

Amatas novada dome 2019. gada 4. septembrī izdevusi saistošos noteikumus Nr. 7 “Par saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušu daļā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 7). Pēc Saistošo noteikumu Nr. 7 pieņemšanas grozījumi attiecībā uz Zaubes pagasta Annas ciema robežām vairs nav spēkā un uz šo teritoriju ir attiecināmas Amatas novada domes 2014. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Amatas novada teritorijas plānojums 2014.–2024. gadam” noteiktās ciema robežas un funkcionālais zonējums. Proti, saskaņā ar šiem noteikumiem nekustamais īpašums “Kalna Cerēni” vairs neietilpst Zaubes pagasta Annas ciemā un tā izmantošanas veids ir “lauksaimniecības teritorija”. [8.]

Vērtējot, vai nepastāv apstākļi, kas prasa tiesvedību turpināt, Satversmes tiesa, ņēma vērā, ka apstrīdētais tiesību akts atzīts par spēkā neesošu no tā pieņemšanas dienas – 2018. gada 19. decembra. Turklāt līdz Saistošo noteikumu Nr. 7 pieņemšanai Amatas novada dome nebija uzsākusi apstrīdētā tiesību akta īstenošanu. [9.]

Satversmes tiesa nolēma:

izbeigt tiesvedību lietā “Par Amatas novada domes 2018. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.–2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļā par Zaubes pagasta Annas ciema robežām un nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 4296 009 0047 teritorijas izmantošanas veidu atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 115. pantam”.

Lēmums nav pārsūdzams.

Lēmuma teksts ir pieejams Satversmes tiesas mājaslapā: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2019/07/2019-14-03_Lemums-par-tiesvedibas-izbeigsanu.pdf#search= 

Saistītā lieta: 2019-14-03